Økning i ledigheten i juli

Antallet registrerte helt ledige økte med 600 personer fra juni til juli, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar i arbeidsmarkedstiltak, økte med 1 200 personer.

– Ledigheten har økt noe i juli, men totalt sett har det bare vært små endringer i antall ledige de siste tre månedene. Så langt i år har antallet helt ledige falt med 2 800 personer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Andelen helt ledige lå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken i juli, justert for sesongvariasjoner, mens andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,8 prosent. Arbeidsledigheten i prosent av arbeidsstyrken har vært relativt stabil hittil i år.

Figur 1: Antall helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak). Sesong- og bruddjusterte tall

antall_ledige_juli

Kilde: NAV

Figur 2: Helt ledige og bruttoledigheten (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) i prosent av arbeidsstyrken. Sesong- og bruddjusterte tall

andel_ledige_juli

Kilde: NAV

Tallene som omtales under er ikke sesongjusterte.

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av juli var det registrert 66 300 helt arbeidsledige hos NAV. Når vi justerer for bruddet som innføring av forenklet registrering medførte fra november 2018 (se faktaboks), tilsvarer dette en nedgang på 7 500 personer sammenliknet med juli i fjor. Arbeidsledigheten utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken. 46 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juli.

Til sammen var 76 900 personer registrert som helt arbeidsledige eller som arbeidssøkere på tiltak hos NAV (bruttoledigheten) ved utgangen av juli. Det er 8 400 færre enn i juli i fjor, ifølge bruddjusterte tall. Bruttoledigheten er på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Høyest ledighet innen barne- og ungdomsarbeid

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid, med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten var lavest innen akademiske yrker, med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med juli i fjor og justert for bruddet, var ledigheten lavere i de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst blant ingeniører og ikt-medarbeidere.

Høyest ledighet i Østfold

Ved utgangen av juli var arbeidsledigheten høyest i Østfold, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger Vestfold med 2,9 prosent. Sogn og Fjordane har lavest ledighet med 1,5 prosent.

De fleste fylkene hadde lavere ledighet enn i juli i fjor. Langs kysten fra Agder til Trøndelag har ledigheten falt kraftigst, og mest i Rogaland (-21 %), når vi justerer for bruddet i statistikken. Oppland, Hedmark og Østfold har hatt en økning på 2 prosent i ledigheten sammenliknet med juli i fjor, justert for bruddet i statistikken.

Redusert ledighet innen alle aldersgrupper

Ved utgangen av juli var ledigheten høyest i aldersgruppen 30–39 år, med 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

Sammenliknet med juli i fjor har det blitt færre ledige i alle aldersgrupper. Nedgangen har vært størst blant personer i aldersgruppene 25-29 år og 40-49 år. Begge grupper har hatt en nedgang på nærmere 12 prosent, justert for bruddet i statistikken.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av juli ble det registrert 25 900 nye ledige stillinger på nav.no. Dette er 3 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 600), bygg og anlegg (2 900) og butikk- og salgsarbeid (2 800).

Hovedtall arbeidsmarkedet - juli 2019 (pdf)
Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet - juli 2019 (pdf)
Helt ledige etter fylke og kommune - juli 2019 (pdf)
Hovedtall om arbeidsmarkedet oversiktsside
Arbeidsmarkedet nå - juli 2019 (pdf)

Fakta

Spesielle forhold
I november 2018 lanserte NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Registreringen er mindre omfattende enn før, samt at den går automatisk. Tidligere måtte NAVs veiledere godkjenne nye arbeidssøkere manuelt. Den nye løsningen gjør at arbeidssøkere kommer raskere inn i statistikken enn tidligere. Det medfører at det blir flere helt arbeidsledige i statistikken. Bruddet skjedde gradvis i november, desember og januar. Samlet brudd estimeres til 6 prosent flere helt ledige.

Se også nærmere omtale i Om statistikken - Arbeidssøkere - www.nav.no.

Sesongjusterte tall
Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. De sesongjusterte tallene er korrigert for bruddet i november. For mer om metoden som brukes, se Om statistikken.