Venter lavere ledighet neste år

Det har blitt stadig færre arbeidsledige registrert hos NAV i halvannet år. NAVs nye arbeidsmarkedsprognose viser at ledigheten vil fortsette å falle i år og neste år – men i et roligere tempo.

Siden begynnelsen av 2017 har norsk økonomi vært inne i en moderat oppgangskonjunktur som NAV venter vil fortsette i år og neste år. Dette vil innebære økt sysselsetting, flere i arbeidsstyrken og lavere ledighet.

I prognosen er det flere lyspunkter for norsk økonomi:

  • Ny oppgang i oljeinvesteringene i år og neste år.
  • Høyere vekst internasjonalt og fortsatt lav kronekurs vil bidra til økt eksport av norske varer og tjenester.
  • Høyere sysselsetting og økt lønnsvekst vil bidra til videre vekst i konsumet i år og neste år.

En faktor som derimot vil virke negativt på norsk økonomi, er boliginvesteringene. Høyt boligtilbud og strammere kredittpraksis har ført til nedgang i boligprisene og i igangsetting av nye boligprosjekter. NAV venter dermed at boliginvesteringene vil falle noe både i år og neste år.

– Vi har sett en tydelig bedring i arbeidsmarkedet i over ett år. Sysselsettingen tok seg opp gjennom 2017, og i første kvartal i år økte den kraftig. Framover venter vi noe høyere vekst i norsk økonomi enn vi hadde i fjor. Dette vil bidra til at etterspørselen etter arbeidskraft øker, men også at flere melder seg på arbeidsmarkedet. Derfor venter vi at ledigheten vil fortsette å falle fram til utgangen av 2019, men saktere enn hittil i år, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Det blir færre ledige…

Fra november 2019 til mai i år har antallet registrert som helt ledige falt med 20 000, ifølge sesongjusterte tall. Legger man til arbeidssøkere som deltar på tiltak har nedgangen vært på 21 000 personer. Ifølge prognosen skal ledigheten enda litt lenger ned fram til 2019.

NAV venter at antallet registrerte helt ledige vil gå ned fra 74 000 i gjennomsnitt i fjor til 64 000 i år. Dette tilsvarer en ledighet på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i fjor. For 2019 venter vi i snitt 62 000 helt ledige, tilsvarende 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette vil være den laveste ledighetsraten siden 2007 og 2008, før finanskrisen. Den er også lav i et historisk perspektiv. Siden NAV startet registreringene av ledighet i 1948 har snittet ligget på 2,2 prosent. Ser vi på de siste 30 årene, har gjennomsnittet vært på 3,3 prosent, sier Vågeng.

… og flere sysselsatte

Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelsen økte sysselsettingen betydelig i første kvartal i år, og det var da 39 000 flere sysselsatte enn på samme tid i 2017. Sysselsettingsprosenten var også høyere enn året før. Dette var det andre kvartalet på rad med oppgang i sysselsettingsandelen etter fem år med nedgang. Vi venter at det ved utgangen av 2019 vil være om lag 80 000 flere sysselsatte målt med SSBs arbeidskraftsundersøkelsen enn ved utgangen av 2017. Bedringen på arbeidsmarkedet vil også bidra til at flere melder seg i arbeidsstyrken, og vi venter at yrkesdeltakelsen vil øke noe i år og neste år.

Les hele analysen Utviklingen på arbeidsmarkedet nr. 2 2018.