Venter lavere ledighet de neste to årene

Etter mer enn halvannet år med nedgang venter NAV at ledigheten vil fortsette å falle fram til 2020 – men i et roligere tempo.

Norsk økonomi er inne i en moderat oppgangskonjunktur som NAV venter vil fortsette de nærmeste årene. Dette vil innebære økt sysselsetting og flere i arbeidsstyrken.  Den registrerte arbeidsledigheten vil gå videre ned fra 2,4 prosent av arbeidsstyrken i år til 2,2 prosent i 2020, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

– Vi har sett en tydelig bedring i arbeidsmarkedet siden begynnelsen av 2017. Sysselsettingen har økt, ledigheten har gått ned og etter hvert er det også flere som har meldt seg på arbeidsmarkedet for å søke jobb. Arbeidsledigheten har derfor falt saktere hittil i år enn i fjor, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

NAV venter at veksten i norsk økonomi vil fortsette. Det vil bidra til økt etterspørsel etter arbeidskraft, men også til at stadig flere vil melde seg på arbeidsmarkedet.  – Det er grunnen til at vi venter at ledigheten vil fortsette å falle men i et sakte tempo fram til utgangen av 2020, sier Vågeng.

Det blir færre ledige…

Fra desember 2016 til oktober i år har antallet registrert som helt ledige falt med 18 000, ifølge sesongjusterte tall.  Legger man til arbeidssøkere som deltar på tiltak har nedgangen vært på 22 000 personer. Ifølge prognosen skal ledigheten enda litt lenger ned fram til 2020.

NAV venter at antallet registrerte helt ledige vil gå ned fra 74 000 i gjennomsnitt i fjor til 65 000 i år. Dette tilsvarer en ledighet på 2,4 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,7 prosent i fjor. For 2019 venter NAV i snitt 64 000 helt ledige og 63 000 for 2020, som tilsvarer 2,3 prosent og 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Dette vil være den laveste ledighetsraten siden 2007 og 2008, før finanskrisen. Den er også lav i et historisk perspektiv. Siden NAV startet registreringene av ledighet i 1948 har gjennomsnittet ligget på 2,2 prosent. Ser vi på de siste 30 årene, har gjennomsnittet vært på 3,3 prosent, sier Vågeng.

… og flere sysselsatte

Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelsen har sysselsettingen økt betydelig hittil i år, og i tredje kvartal var det 55 000 flere sysselsatte enn på samme tid i 2017. Sysselsettingsprosenten var også høyere enn året før. NAV venter at antall sysselsatte vil øke med ytterligere 80 000 fram til utgangen av 2020. Bedringen på arbeidsmarkedet de neste to årene vil bidra til at flere melder seg i arbeidsstyrken, og at yrkesdeltakelsen øker.

Flere lyspunkter for norsk økonomi

Prognosen viser:

  • Ny oppgang i oljeinvesteringene i år og neste to år.
  • Høyere sysselsetting og økt kjøpekraft vil bidra til høyere vekst i konsumet i de neste to årene.
  • God vekst internasjonalt og fortsatt lav kronekurs vil bidra til økt eksport av norske varer og tjenester.

En faktor som derimot vil virke negativt på norsk økonomi er boliginvesteringene, som nå har falt i tre kvartaler på rad. Boligprisene har imidlertid tatt seg noe opp igjen, og det har vært en liten oppgang i igangsetting av nye boligprosjekter de siste månedene.  NAV venter derfor at boliginvesteringene vil øke noe framover, men at de i gjennomsnitt faller i år og holder seg uendret neste år, noe som vil trekke ned veksten i norsk økonomi. I 2020 venter NAV at boliginvesteringene stiger igjen.

Les mer om utviklingen på arbeidsmarkedet