Prognose: Moderat bedring på arbeidsmarkedet

Økt boligbygging og eksport, flere investeringer i tradisjonell industri og mer aktivitet innen reiseliv vil bidra til å styrke sysselsettingen i 2017. Utviklingen vil imidlertid variere fra landsdel til landsdel, viser NAVs nye arbeidsmarkedsprognose.

Den registrerte bruttoledigheten økte gjennom hele 2015, men stabiliserte seg i 2016. Frem mot 2018 venter NAV at ledigheten vil synke noe og at vi får en moderat oppgangskonjunktur der sysselsettingen vil begynne å vokse.

– Arbeidsmarkedet i Norge vil fortsatt være todelt gjennom 2017. Svak krone og lav rente vil være positivt for eksportindustrien og turistnæringen, og vi venter ytterligere økning i boliginvesteringene som vil styrke etterspørselen innen bygge- og anleggsnæringen. Fortsatt synkende oljeinvesteringer bidrar derimot til fall innen oljerelatert sysselsetting. For arbeidssøkere blir det derfor viktig å se etter jobbmuligheter innen andre yrker og i andre deler av landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ledigheten vil gå ned

I 2016 var antallet helt ledige i snitt på 84 000. NAV venter at antallet vil reduseres til gjennomsnittlig 79 000 i år og 76 000 neste år, noe som tilsvarer en registrert ledighet på henholdsvis 2,9 prosent og 2,7 prosent. Summen av helt ledige og personer på tiltak (bruttoledigheten) ventes å bli 3,5 prosent i år og 3,3 prosent neste år.

Mens bruttoledigheten økte mest i Rogaland i 2015, var det Hordaland og Møre og Romsdal som opplevde størst økning i løpet av fjoråret. Også Vestfold har vært rammet av økt ledighet det siste året. I resten av landet har bruttoledigheten holdt seg stabil eller gått ned det siste året. NAV regner med at det fortsatt vil være store geografiske forskjeller på arbeidsmarkedet fremover.

Stadig flere er arbeidssøkere lenge. Sammenlignet med for ett år siden var det i januar 19 prosent flere registrerte ledige som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år. Denne økningen har særlig vært innen ingeniør- og ikt-fag og i Rogaland og Hordaland. Det er likevel fortsatt blant personer med yrker som krever mindre utdanning at flest går ledig lenge.

Færre unge sysselsatte

I fjerde kvartal 2016 var yrkesdeltakelsen 69,8 prosent, mot 70,7 prosent ett år tidligere. Nesten hele reduksjonen skjedde i den yngste aldersgruppen.  I aldersgruppen 15-24 år falt sysselsettingen med 9 000 personer, mens arbeidsledigheten steg med 2 000.

– Sysselsettingsveksten har vært svak de siste årene, og særlig for unge.  Dette skyldes blant annet at flere unge studerer og færre kombinerer jobb og studier når det er vanskeligere på arbeidsmarkedet. Det er likevel et utviklingstrekk vi bør være oppmerksom på, og det er viktig at NAV fortsatt prioriterer unge i oppfølgingsarbeidet for å unngå at unge faller utenfor arbeidslivet, sier Vågeng.