Uføretrygd - Månedsstatistikk

Statistikk per januar - juni 2019

Tabeller

Mottakere av uføretrygd

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen i antall mottakere

Per juni 2019 var det 346 800 personer som mottok uføretrygd. En økning på 751 personer fra mai måned. Antall uføre i prosent av befolkning i alderen 18-67 år var på 10,2 prosent. Det er Østfold og Aust-Agder som har høyest andel uføre med henholdsvis 14,8 og 14,5 prosent. Lavest uføreandel har Oslo (5,8 %) og Akershus (7,3 %).