Diagnoser uføretrygd

Statistikk per 31. desember 2014

Statistikknotat

Infografikk

Uførediagnoser 2014_Infografikk

Tabeller

Utviklingen

Ved utgangen av 2014 hadde 63,3 prosent av de uføretrygdede enten en psykisk lidelse eller sykdom i muskel- og skjelettsystemet og bindevev. Det dreier seg om nærmere 198 000 personer. Det er spesielt de siste fem årene vi har sett en kraftig økning i andelen med psykiske lidelser, mens andelen med muskel-skjelettsykdommer har sunket. I 2011 var andelen med psykiske lidelser for første gang høyere enn andelen med muskel- og skjelettsykdommer.  Pr. 31.12.14 var det henholdsvis 34,8 prosent og 28,5 prosent av de uføretrygdede som hadde disse diagnosene I tillegg til de to store diagnosegruppene har 7,7 prosent av de uføre sykdommer i nervesystemet, og 4,8 prosent har sykdommer i sirkulasjonssystemet.

For de nye uføretrygdede i 2014 er det 36,8 prosent som har en psykisk lidelse, og det er spesielt mange med nevroser og atferdsforstyrrelser (17,4 prosent). 26,6 prosent av de nye uføretrygdede har en muskel-skjelettsykdom, og da er det flest med ryggsykdommer (10,2 prosent).

Fakta

 

Om koding av uførediagnoser

Over tid skjer det forandringer i hvilke diagnoser som brukes ved uføretrygd, noe som kan gjenspeile både reelle endringer i befolkningens sykdomsmønster og endringer i legenes bruk av diagnoser. Når disse endringene blir store, må det gjøres endringer i hvilke diagnosegrupper som rapporteres i NAVs statistikk.

Uførediagnoser blir kodet på basis av innsendte legeerklæringer. Arbeidet blir utført av en egen kodeenhet under ledelse av overlege. Fra 1998 blir uførediagnosene kodet etter ICD-10 (International Classification of Diseases).
Det er primærdiagnoser som omtales i dette notatet, det vil si den hovedsakelige medisinske årsaken til at uføretrygd er innvilget. I 2012 ble grupperingen av enkeltdiagnoser noe endret (se diagnosenotat for 2013).

Fra 1998 blir uførediagnosene kodet etter ICD-10 ICD-9 ble benyttet i perioden 1.4.1987-31.12.1997. Noen år har det vært mangelfull innsending av legeerklæringer, og dette medfører høyere andel med ”Diagnose mangler”. Det påvirker i størst grad diagnosefordelingen blant nye uføretrygdede.