Uføretrygd

Statistikk per 31. desember 2017

Statistikknotat

Infografikk_uføretrygd_201712

 

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall Ved utgangen av desember 2017 mottok om lag 325 900 personer uføretrygd, mot 318 200 personer ved utgangen av desember 2016, en økning på 2,4 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det økning på ca. 2 900 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var 9,6 prosent per 31. desember. Det er samme andel som forrige kvartal, men en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med tallene for ett år siden.

Nye mottakere

I løpet av hele 2017 fikk nærmere 31 700 nye personer uføretrygd, mot 29 400 personer i 2016. Dette utgjør 10,3 per tusen sett i forhold til den ikke-uføre befolkningen i 2017, i 2016 var andelen 9,6.  Andelen for kvinner var på 12,3 og for menn 8,4 per tusen ikke-ufør.

Avgang fra uføretrygd

I løpet hele 2017 var det 24 100 personer som gikk ut av ordningen, noe færre enn i 2016. Da var det 25 900 personer som hadde avgang fra uføreordningen. Blant alle med avgang i 2017 utgjorde andelen 67-åringer 76,8 prosent, mens andelen i 2016 var på 73,6 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slår spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer har økt i perioden etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.

Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per desember 2017 var det ca. 10 700 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet. I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert. Det har variert mellom 1 500 – 2 000 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca. 3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling.  Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. Over 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017.

Saksstatistikk

I løpet av perioden januar-desember 2017 ble det fattet vedtak i omlag 34 800 nye uføresaker. Det var 30 600 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 4 100 saker ble avslått. Dette gir en avslagsprosent i 2017 på 11,7 prosent. Det ble fattet vedtak i ca. 33 200 nye uføresaker i løpet av perioden januar-desember 2016. 28 800 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 4 300 saker ble avslått. Dette gir en avslagsprosent på 12,9 prosent.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per desember 2017 var det ca. 92 000 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, og 91 200 personer ved utgangen av desember 2016. Det var om lag 2 600 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 31.12.2016 og 31.12.2017.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. I underkant av 80 prosent av 70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per desember 2017. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode.  De siste kvartalene ser vi imidlertid at andelen har begynt å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (7 %) og noen er også døde (5 %). 

Fakta

Kontaktinfo

  • Statistikk: nav.statistikk@nav.no
  • Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 40 00 31 44 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Overgang fra uførepensjon til uføretrygd

Fra 1. januar 2015 ble det innført nytt uføreregelverk. Personer som hadde uførepensjon 31. desember 2014 fikk omregnet pensjonen og ble overført til uføretrygd fra 1. januar 2015.

Fylkes-, kommune, og bydelstall

Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene, og forskjellene er størst i 2015. Når det gjelder geografi er det få personer med ukjent bydel etter rekjøring. Marka og Sentrum er ikke lenger skilt ut som egne bydeler i Oslo. For de aller fleste kommuner er det små endringer i antall og i andelen uføre, mens antall med ukjent fylke har gått noe opp etter rekjøring, men kan nå fordeles på ukjent og bosatt i utlandet.

For publisering av statistikk per desember 2017

Det er oppdaget feil i tallene for bydeler i Stavanger, derfor publiseres kun tall for Stavanger samlet. Feilen gjelder ikke bydelene i Oslo, Bergen og Trondheim.