Uføretrygd

Statistikk per 30. juni 2017

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av juni 2017 mottok om lag 321 800 personer uføretrygd, mot 317 800 personer ved utgangen av juni 2016, en økning på 1,3 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det økning på ca. 500 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var 9,6 prosent per 30. juni. Det er en økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, og for ett år siden. Nye mottakere I løpet av første halvår 2017 fikk 16 000 nye personer uføretrygd, mot 15 900 personer i samme periode i 2016. Dette utgjør 5,2 per tusen sett i forhold til den ikke-uføre befolkningen i 2017, det samme som for 1. halvår 2016. Andelen for kvinner var på 6,2 og for menn 4,3 per tusen ikke-ufør. Avgang fra uføretrygd I løpet av 1. halvår 2017 var det 12 400 personer som gikk ut av ordningen, noe færre enn for samme periode i 2016. Da var det 12 900 personer som hadde avgang fra uføreordningen. Blant alle med avgang i 1. halvår 2017 utgjorde andelen 67-åringer 77,9 prosent, mens andelen for samme periode i 2016 var på 76,9 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slår spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per juni 2017 var det ca. 9 900 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden. 

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet. Det har variert mellom 1 500 – 2 000 personer med et uførevedtak, men ingen uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca. 3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling.  Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017.

Saksstatistikk

I løpet av perioden januar-juni 2017 ble det fattet vedtak i omlag 17 300 nye uføresaker. Det var 15 300 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 2 000 saker ble avslått. Dette gir en avslagsprosent i halvår 2017 på 11,7 prosent. Det ble fattet vedtak i ca. 18 100 nye uføresaker i løpet av 1. halvår 2016. 15 600 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 2 400 saker ble avslått. Dette gir en avslagsprosent på 13,3 prosent.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per juni 2017 var det ca. 92 200 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, og 90 500 personer ved utgangen av juni 2016. Det var om lag 2 700 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 30. juni 2016 og 30. juni 2017.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1. januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Over 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte. Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste fått innvilget uføretrygd. Over 80 prosent av tidligere mottakere av TU mottok uføretrygd per desember 2015.

Kontaktinfo

  • Statistikk: nav.statistikk@nav.no
  • Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 40 00 31 44 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Fakta

Overgang fra uførepensjon til uføretrygd

Fra 1. januar 2015 ble det innført nytt uføreregelverk. Personer som hadde uførepensjon 31. desember 2014 fikk omregnet pensjonen og ble overført til uføretrygd fra 1. januar 2015.

Fylkes-, kommune, og bydelstall

Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene, og forskjellene er størst i 2015. Når det gjelder geografi er det få personer med ukjent bydel etter rekjøring.  Marka og Sentrum er ikke lenger skilt ut som egne bydeler i Oslo. For de aller fleste kommuner er det små endringer i antall og i andelen uføre, mens antall med ukjent fylke har gått noe opp etter rekjøring, men kan nå fordeles på ukjent og bosatt i utlandet.