Uføretrygd

Statistikk per 30. september 2018

Statistikknotat

Mottakere av uføretrygd

Kommunetabell med bydeler

Nye mottakere av uføretrygd

Avgang fra uføretrygd

Utviklingen blant mottakere av uføretrygd

Antall

Ved utgangen av september 2018 mottok om lag 334 200 personer uføretrygd, mot 323 000 personer ved utgangen av september 2017, en økning på 3,5 prosent. Sammenlignet med forrige kvartal, var det økning på ca. 2 100 personer. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var 9,8 prosent per 30. september. Det er det samme som i forrige kvartal, og en økning på 0,2 prosentpoeng sammenlignet med tallene for ett år siden.

Nye mottakere

I løpet av de ni første månedene av 2018 fikk nær 26 000 nye personer uføretrygd, mot 23 000 personer i samme periode i 2017. 15 100 av de nye mottakerne i 2018 var kvinner og 10 900 var menn.

Avgang fra uføretrygd

I løpet de tre første kvartalene av 2018 var det 17 700 personer som gikk ut av ordningen, noe færre enn i samme periode i 2017. Da var det ca. 600 flere personer som hadde avgang fra uføreordningen.

Blant alle med avgang hittil i 2018 utgjorde andelen 67-åringer 77,4 prosent, mens andelen i 2017 var på 78,0 prosent. Omlegging og endring i uføreordningen fra 1.1.2015 slår spesielt ut i de første månedene av 2015, med flere yngre personer i avgangen. Andelen 67-åringer har stort sett økt eller vært stabil i perioden etter dette.

Uføregrad og utbetalingsgrad

Uføregrad fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.

Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales. Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. De fleste uføretrygdede har lik uføregrad og utbetalingsgrad. For de uføretrygdede som også har pensjonsgivende inntekt er det størrelsen på inntekten som avgjør om utbetalingsgraden blir lavere enn uføregraden. Per september 2018 var det ca. 10 800 uføre som hadde en utbetalingsgrad som var lavere enn uføregraden.

Vedtak og ytelse

Uføretrygdede som både har et vedtak og en utbetaling (ytelse) er med i uførestatistikken. Personer som har vedtak, men ingen utbetaling tas ikke med. Det utbetales ikke uføretrygd når den pensjonsgivende inntekten utgjør mer enn 80 prosent av inntekt før uførhet.

I de fleste tabellene som viser uføretrygdede med et arbeidsforhold er alle personer med et uførevedtak inkludert.

Det har variert mellom 1 500 – 2 000 flere personer som har et uførevedtak, enn som har en uføreytelse (utbetaling) de siste årene. Mot slutten av 2016 økte antallet, og det var da ca. 3 000 personer som hadde et vedtak, men ingen utbetaling.  Antallet er lavest de første månedene av året og stiger mot slutten av året. De fleste av disse personene er trolig i arbeid, eller har så høy pensjonsgivende inntekt at de ikke får utbetalt uføretrygd. Over 1 000 personer som hadde avgang i 4. kvartal 2016 kom inn i uføreordningen igjen (tilgang) i januar 2017. Per september 2018 var det 2 300 flere personer med et uførevedtak, enn som hadde utbetaling av uføreytelse. Forskjellen var på 2 500 personer i desember 2017, og 2 300 personer per september 2018.

Saksstatistikk

I løpet av perioden januar-september 2018 ble det fattet vedtak i om lag 30 400 nye uføresaker. Det var 23 800 saker som ble innvilget eller delvis innvilget, mens 4 600 saker ble avslått. I tillegg var det 1 900 andre saker. Dette gir en avslagsprosent hittil i 2018 på 15,2 prosent.

Det ble fattet vedtak i ca. 25 400 nye uføresaker i løpet av perioden januar-september 2017. 22 400 saker ble innvilget eller delvis innvilget, mens 2 900 saker ble avslått. Dette gir en avslagsprosent på 11,5 prosent.

Kombinasjon alderspensjon og uføretrygd

Fra 1. januar 2011 trådte den nye ordningen for alderspensjon i kraft, og det ble mulig å ta ut alderspensjon fra fylte 62 år. Per september 2018 var det ca. 92 500 personer i alderen 62-66 år som hadde alderspensjon, og 92 000 personer ved utgangen av september 2017.

Det var om lag 2 600 pensjonister som hadde en kombinasjon av alderspensjon og uføretrygd pr. 30.09.2017 og 2 500 personer per 30.09.2018. Antallet har holdt seg relativt stabilt i flere år.

Tidsbegrenset uførestønad og arbeidsavklaringspenger

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad (TU) ble innført 1.januar 2004 og avviklet 1. mars 2010 og den påvirker nivået på antall og nye mottakere av uføretrygd over tid. Ca. 50 000 mottakere med TU ble overført til Arbeidsavklaringspenger (AAP) 1. mars 2010. Det var mer enn 70 000 personer som hadde tidsbegrenset uførestønad (minst en måned) i løpet av de årene ordningen eksisterte.

Etter en periode med arbeidsavklaringspenger har de aller fleste i ettertid fått innvilget uføretrygd. Ca. 78 prosent av de over 70 000 som tidligere hadde tidsbegrenset uførestønad, mottok uføretrygd per september 2018. Andelen som har fått innvilget uføretrygd i ettertid har steget helt fram til 2016 (til ca. 81 %), hvor andelen har stabilisert seg en periode. De siste kvartalene ser vi imidlertid at andelen har begynt å synke. Dette skyldes bl.a. at flere av de tidligere TU-mottakerne har gått over til alderspensjon (9 %) og noen er også døde (6 %).

Totalt har om lag 90 % av alle personer som tidligere har mottatt tidsbegrenset uførestønad, mottatt uføretrygd minst en måned i ettertid.

Fakta

Kontaktinfo

  • Statistikk: nav.statistikk@nav.no
  • Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 40 00 31 44 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjent til kl. 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager. Du kan også sende e-post til presse@nav.no

Fylkes-, kommune, og bydelsstatistikk

  • Nytt ved publisering 8.11.2018:

    Vi har vi byttet geografivariabel slik at personer med ukjent bostedskommune er fordelt på forrige bostedskommune, slik at det blir færre med ukjent bostedskommune i statistikken. Antall med ukjent kommune går ned fra ca 1 300 til ca 100 på landsplan og ca 1 200 er fordelt på øvrige kommuner. De fleste av de 1 300 er personer uten fast bopel. Se ellers tabellfotnoter for detaljer.

  • NB! Fra 1. januar 2018 kom ny fylkes- og kommuneinndeling med innføringen av Trøndelag fylke: Fylkenummer 50. Tidligere fylke Sør-Trøndelag (16) og Nord-Trøndelag (17) ble slått sammen til fylke 50. Den nye inndelingen vises i tabellene
  • Tallene for årene 2009-2016 er rekjørt for å få riktig geografisk fordeling og det er foretatt noen feilrettinger. Det er små endringer i hovedtallene, og forskjellene er størst i 2015. Når det gjelder geografi er det få personer med ukjent bydel etter rekjøring. Marka og Sentrum er ikke lenger skilt ut som egne bydeler i Oslo. For de aller fleste kommuner er det små endringer i antall og i andelen uføre, mens antall med ukjent fylke har gått noe opp etter rekjøring, men kan nå fordeles på ukjent og bosatt i utlandet.

Bydelsstatistikk

Det er feil i tallene for bydeler i Stavanger per desember 2017, derfor publiseres kun tall for Stavanger samlet. Feilen gjelder ikke bydelene i Oslo, Bergen og Trondheim. For statistikk per mars 2018 er dette rettet.

Overgang fra uførepensjon til uføretrygd

Fra 1. januar 2015 ble det innført nytt uføreregelverk. Personer som hadde uførepensjon 31. desember 2014 fikk omregnet pensjonen og ble overført til uføretrygd fra 1. januar 2015.