Fortsatt stabil andel uføre

Ved utgangen av første kvartal 2017 var det totalt 321 300 mottakere av uføretrygd. Dette er en økning på 4 200 uføre sammenlignet med for ett år siden.

Selv om det har blitt noen flere uføre det siste året, holder andelen uføre seg stabil på 9,5 prosent av befolkningen i alderen 18 til 67 år. Til tross for at utviklingen totalt sett er stabil, er det en langsiktig trend at det blir flere unge uføre, men færre eldre. Andelen uføre over 55 år startet å gå ned på begynnelsen av 2000-tallet.

– De siste årene har gjennomsnittsalderen blant de uføre gått ned. Utviklingen skyldes blant annet at de eldre blir stadig friskere, har høyere utdanning og at pensjonsreformen har gjort det mulig å ta ut pensjon tidligere enn før, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Utsatt uføretidspunkt
Andelen unge uføre mellom 18 til 29 år har hatt en langsom vekst i mange år. Noe av veksten skyldes endringer i trygdeordningene. Innføringen av tidsbegrenset uførestønad i 2004 gjorde at mange unge fikk denne ytelsen istedenfor varig uføretrygd, som de fleste av dem ville fått med dagens regelverk.

Da tidsbegrenset uførestønad ble erstattet med arbeidsavklaringspenger i 2010, ble mange overført til denne nye ytelsen, og gradvis fikk de uføretrygd i årene etter. I dag har om lag 80 prosent av alle som gikk på tidsbegrenset uførestønad fått innvilget uføretrygd.

En NAV-analyse fra 2015 viste at tidsbegrenset uførestønad i stor grad utsatte uføretidspunktet for mange unge. Analysen viser også at noe av veksten blant de unge uføre kommer av at flere med alvorlige sykdommer overlever lenger på grunn av bedre medisinsk behandling.

Andelen uføre i jobb

Andelen uføre registrert med et arbeidsforhold var på 18,2 prosent i desember 2016. Dette er en økning på 1,1 prosentpoeng i forhold til samme tidspunkt i 2015.

– Det nye regelverket fra 1. januar 2015 har gjort det mer fleksibelt å kombinere arbeid og trygd, og det er svært positivt at en del personer kan jobbe litt ved siden av uføretrygden, sier Vågeng.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

2017_uførestatistikk_NY