2 100 flere uføretrygdede i 3. kvartal

Ved utgangen av september 2018 var det i alt 334 200 mottakere av uføretrygd. Det er en økning på 2 100 uføretrygdede siden forrige kvartal og tilsvarer en andel på 9,8 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Dette er samme andel som ved utgangen av forrige kvartal.

– Veksten i antall uføre er forventet, og vi venter også en videre vekst fremover. Utviklingen må sees i sammenheng med befolkningsvekst, aldringen av befolkningen og endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Store aldersforskjeller i uføreandelen

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i alle aldersgrupper fra 20 til 59 år. For aldersgruppen over 60 år var det en nedgang i uføreandelen, mens andelen var uendret for 18-19-åringene.

Totalt sett er uføreandelen i dag om lag like høy som ved starten av 2000-tallet. For aldersgruppen 18 til 40 år har det vært en vekst, mens det har vært en nedgang for de over 50 år i samme periode. Nedgangen er spesielt stor for de over 60 år.

Fylkesvise forskjeller i andelen

Det er store fylkesvise forskjeller i andelen uføretrygdede, og det var en økning i alle fylker det siste året bortsett fra i Troms, som har en svak nedgang i uføreandelen. Andelen uføre i prosent av befolkningen i Østfold var på 14,4 prosent, mens andelen i Oslo var på 5,4 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, alderssammensetning og ulikt utdanningsnivå forklarer mye av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Vågeng.

Flere har hatt AAP i forkant

Økningen i antall uføretrygdede bør sees i sammenheng med at om lag 80 prosent av alle nye uføretrygdede kommer fra arbeidsavklaringspenger (AAP). De siste 9 månedene har det vært en økning i antallet som har hatt AAP før de starter å motta uføretrygd. 1. januar 2018 ble tiden man kan motta AAP innskrenket. Det er grunn til å forvente at dette vil føre til at flere begynner å motta uføretrygd.

For mer informasjon, kontakt pressevakten hos NAV på telefon 400 03 144.

Fakta

Endringer i trygdeordningene

Fra 2004 ble uføretrygden delt i en tidsbegrenset uførestønad og en varig uføretrygd. Ordningen med tidsbegrenset uførestønad varte fram til 2010, da den ble erstattet av arbeidsavklaringspenger. Tidsbegrenset uførestønad skulle fortrinnsvis gis til yngre personer med diagnoser der det var en viss sannsynlighet for at vedkommende kunne komme tilbake i arbeid.

Utviklingen i antall uføretrygdede fra 2004 og fram til i dag er sterkt påvirket av disse endringene i trygdeordningene. Endringene førte til at antall uføretrygdede i en periode var lavere enn det som ellers ville vært tilfelle, for så gradvis å normalisere seg i årene etter 2010. Av alle som mottok tidsbegrenset uførestønad på noe tidspunkt, var 78 prosent mottakere av uføretrygd per september 2018. Les mer om dette i statistikknotatet per september 2018.

Regelverksendringer

Les mer om regelverksendringene for AAP fra 1. januar 2018.