Kraftig nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2018

Ved utgangen av desember 2018 mottok 124 000 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 16 700 personer fra utgangen av desember 2017. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal gikk antallet ned med 4 800 personer.

3,6 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år var per desember 2018 mottakere av AAP. Dette utgjør en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenliknet med for ett år siden.

– Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger har det siste året gått spesielt mye ned som følge av regelverksendringene for arbeidsavklaringspenger som ble innført 1. januar 2018. Reduksjonen i antall mottakere er i tråd med hensikten til regelverksendringene, men nedgangen er noe større enn forventet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Regelverksendringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden (se faktaboks).

I 2018 ble det færre nye mottakere av AAP sammenliknet med 2017. Samtidig var avgangen i 2018 større enn året før. Det er spesielt den høye avgangen som medførte at antall mottakere ble kraftig redusert i løpet av året.

Det er en nedgang for både menn og kvinner i alle aldersgrupper og i alle fylker. Størst reduksjon er det for mottakere i aldersgruppen 40-59 år. Som andel av befolkningen er reduksjonen størst i Østfold og Finnmark.

Spesielt færre mottakere i aldersgruppen 40-49 år

Ved utgangen av desember 2018 var det 30 400 personer i alderen 40 til 49 år som hadde AAP, noe som tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenlignet med utgangen av året før er det en nedgang på 5 200 personer (0,6 prosentpoeng).

Nedgang i alle fylker

Aust-Agder er fylket med størst andel av befolkningen i alderen 18 til 66 år med AAP (5,4%), mens Akershus har lavest andel (3%). I løpet av 2018 har det blitt færre med AAP i alle fylker. Nedgangen er størst i Østfold med hele 21,7 prosent. Deretter følger Finnmark med 20,8 prosent nedgang.

Økt overgang til uføretrygd

Andelen personer med avgang fra AAP som mottar uføretrygd 6 måneder seinere, har økt den siste tiden. Av de som hadde avgang 1. kvartal 2018 var det 36,8 prosent som mottok uføretrygd et halvt år etterpå. Samme andel for 3. kvartal 2017 var på 35,6 prosent. Samtidig ser vi at andelen mottakere som var i jobb etter 6 måneder er blitt redusert med 2,8 prosentpoeng. Andelen personer som fortsatt har nedsatt arbeidsevne, har økt med 3,3 prosentpoeng i løpet av det siste året.

For mer informasjon, kontakt pressevakta på telefon 400 03 144.

Fakta

Alle som har mottatt AAP etter unntaksbestemmelsen i en utvidet stønadsperiode tidligere, og alle som har nådd fireårsgrensen etter 1. januar 2018, må vurderes etter de nye reglene før de blir avklart. Det var et stort antall saker som måtte gjennom dette løpet i 2018, noe som førte til økt saksbehandlingstid. Dette kan ha ført til at noen brukere ikke har fått nytt vedtak om forlengelse eller stans av ytelsen før fireårsgrensen ble nådd. Mottakere som ennå ikke har fått nytt vedtak, men som vil få innvilget videre AAP, inngår ikke i tallene over mottakere av AAP per desember 2018.

Kort om regelverksendringene:

Målet med endringene er å få flere mottakere av AAP tilbake i jobb raskere. Endringene påvirker først og fremst de som søker om å motta AAP fra 1. januar 2018 eller senere, men noen endringer vil også påvirke de som allerede mottar AAP.

Les mer på nav.no/aap2018