Personer med nedsatt arbeidsevne

Her finner du statistikk over personer registrert med nedsatt arbeidsevne fordelt på ulike kjennetegn. Statistikken over nye personer med nedsatt arbeidsevne og personer med avgang fra nedsatt arbeidsevne publiseres kvartalsvis. Beholdningsstatistikken publiseres månedlig.

Tabeller

Tidsserier måned - Personer med nedsatt arbeidsevne

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Beholdning, antall

 

Tidsserier kvartal - Personer med nedsatt arbeidsevne

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

 

Tidsserier kvartal - Nye personer med nedsatt arbeidsevne

Nye registrert i kvartalet, antall

Status to måneder før tilgang, antall

En person regnes som ny hvis han/hun er registrert med nedsatt arbeidsevne en gitt måned, men ikke var registrert med nedsatt arbeidsevne i de to foregående månedene.

Tidsserier kvartal - Avgang fra nedsatt arbeidsevne

Avgang i kvartalet, antall

En person regnes med avgang hvis han/hun er registrert med nedsatt arbeidsevne en gitt måned, men ikke var registrert med nedsatt arbeidsevne i de to kommende månedene.

For mer informasjon om de ulike definisjonene i statistikkene se "Om Statistikken" under relatert informasjon.

 

Hvor mange av de som er registrert med nedsatt arbeidsevne kommer i arbeid?

Statistikken Overgang til arbeid og stønad gir svar på hvor mange av de med nedsatt arbeidsevne som kommer i arbeid. Statistikken viser om personene seks måneder senere er arbeidstakere, arbeidssøkere, registret med nedsatt arbeidsevne, mottar uførepensjon eller alderspensjon. Vi ser også på kjønns-, alders-, og fylkesforskjeller.

Fakta

Spesielle forhold ved publiseringen/statistikk per august og september 2018

Vi observerer en kraftig nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne, men spesielt for mottakere av AAP per august og september 2018, som er sterkere enn trenden de siste par årene. Nedgangen de siste månedene må sees i sammenheng med endringer i regelverket fra og med januar 2018, hvor endringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden.

Alle som har mottatt AAP etter unntaksbestemmelsen i en utvidet stønadsperiode tidligere, og alle som når fireårsgrensen i løpet av 2018, må vurderes nøye etter de nye reglene før de blir avklart. Det er et stort antall saker som må gjennom dette løpet i 2018, noe som har gjort at saksbehandlingstiden har økt. I juli, august og september kan dette ha medført at noen brukere ikke har fått nytt vedtak om forlengelse eller stans av ytelsen før fireårsgrensen er nådd. Brukere som ennå ikke har fått nytt vedtak, men som vil bli innvilget videre rett på AAP, inngår ikke i tallene over mottakere av AAP per august og september 2018.