Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

Her finner du statistikk over personer som får utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV i løpet av måneden.Hvert kvartal publiseres statistikknotat som kommenterer utviklingen innenfor området. Statistikken over nye mottakere av AAP og personer som ikke lenger mottar AAP publiseres også kvartalsvis. Beholdningsstatistikken publiseres månedlig.


Statistikknotat

Tabeller

Tidsserier måned - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Beholdning, antall

Tidsserier kvartal - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Tidsserier kvartal - Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

Nye mottakere i kvartalet

Status to måneder før tilgang

En person regnes som ny hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottok arbeidsavklaringspenger i de to foregående månedene.

Tidsserier kvartal -  Avgang fra arbeidsavklaringspenger

Avgang i kvartalet

En person regnes med avgang hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottar arbeidsavklaringspenger i de to kommende månedene.

Arbeidsmarkedsstatus seks måneder etter avgang

For mer informasjon om de ulike definisjonene i statistikkene se "Om Statistikken" under relatert informasjon.