Mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP)

Her finner du statistikk over personer som får utbetalt arbeidsavklaringspenger (AAP) fra NAV i løpet av måneden. Beholdningsstatistikk publiseres månedlig. Statistikken over nye mottakere av AAP og personer som ikke lenger mottar AAP publiseres kvartalsvis.


Pressemelding - statistikk per september 2018

Statistikknotat

Tabeller

Tidsserier måned - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Beholdning, antall

Tidsserier kvartal - Mottakere av arbeidsavklaringspenger

Beholdning, antall og prosent av befolkningen

Tidsserier kvartal - Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

Nye mottakere i kvartalet

Status to måneder før tilgang

En person regnes som ny hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottok arbeidsavklaringspenger i de to foregående månedene.

Tidsserier kvartal -  Avgang fra arbeidsavklaringspenger

Avgang i kvartalet

En person regnes med avgang hvis han/hun mottar arbeidsavklaringspenger i en gitt måned, men ikke mottar arbeidsavklaringspenger i de to kommende månedene.

Arbeidsmarkedsstatus seks måneder etter avgang

For mer informasjon om de ulike definisjonene i statistikkene se "Om Statistikken" under relatert informasjon.

 

 

Fakta

Spesielle forhold ved publiseringen/statistikk per august og september 2018

Vi observerer en kraftig nedgang i antall personer med nedsatt arbeidsevne, men spesielt for mottakere av AAP per august og september 2018, som er sterkere enn trenden de siste par årene. Nedgangen de siste månedene må sees i sammenheng med endringer i regelverket fra og med januar 2018, hvor endringene innebærer blant annet strengere krav både for å få innvilget ytelsen og for å få utvidet stønadsperioden.

Alle som har mottatt AAP etter unntaksbestemmelsen i en utvidet stønadsperiode tidligere, og alle som når fireårsgrensen i løpet av 2018, må vurderes nøye etter de nye reglene før de blir avklart. Det er et stort antall saker som må gjennom dette løpet i 2018, noe som har gjort at saksbehandlingstiden har økt. I juli, august og september kan dette ha medført at noen brukere ikke har fått nytt vedtak om forlengelse eller stans av ytelsen før fireårsgrensen er nådd. Brukere som ennå ikke har fått nytt vedtak, men som vil bli innvilget videre rett på AAP, inngår ikke i tallene over mottakere av AAP per august og september 2018.