Kunngjøring 2019: Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Language

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av de sosiale tjenester i NAV-kontor.

Hvem kan søke: NAV-kontor
Søknadsfrist: 1. februar 2019
Tidsperiode: Tilskudd gis primært for ett år fra oppstarts dato  men det kan gis i inntil tre år til samme tiltak
Rapportering: Tilskuddsmottaker skal rapportere 1.februar 2020 for statusrapportering og regnskapsrapportering
Referanse: Kap 0621 post 63, Arbeids- og sosialdepartementet

Hvilke lokale utfordringer kan dette utviklingstilskuddet bidra på?

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.

Det overordnete målet er et helthetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov. Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår. Tjenestene skal utformes slik at brukere kan få en mulighet å nyttiggjøre sin arbeidsevne, slik at flest mulig kommer i lønnet arbeid og beholder tilknytningen i arbeidslivet over tid. Tjenestene skal utvikles i tett samarbeid med bruker både på individ- og systemnivå.

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

Følgende områder vil bli særskilt prioritert  i 2019

  • Bruk av ordinært arbeidsliv
  • Oppfølging av barnefamilier, ungdom og innvandrere
  • Sikring av sårbare overganger, blant annet løslatelse etter straffegjennomføring, overganger mellom ulike tjenester, utdanning og arbeidsliv.  

Vi oppfordrer NAV-kontor til

Det gis ikke tilskudd til:

  • tiltak som er/har vært med i «Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier» og «NAV-veileder i videregående skole»  og som vil bruke tilskuddet til utvidelse og/eller implementering av tiltaket.
  • implementering av ferdig utviklede metoder og arbeidsmåter
  • søknader som kun beskriver kapasitetsøkning i tjenesten 

Hvordan søker du?

Du finner skjemaet under relatert informasjon. Du kan fylle ut søknadsskjema bokmål eller nynorsk.

Send søknadsskjema til din fylkesmann. På fylkesmannen.no  finner du oversikt over adresser.