Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap for 2018

Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap for 2019 planlegges utlyst på denne siden i slutten av oktober med søknadsfrist i begynnelsen av desember 2018.

Søknadsskjema, regelverket og andre relevante dokumenter finner du til høyre på denne siden, under «Relatert informasjon».

Budsjett for 2018 og prioritering av midler

Budsjettrammen på tilskuddsordningen i 2018 om lag 16 millioner kroner.

Videreføring av støtte til virksomheter som fikk tilskudd i 2017 er prioritert. Det betyr at det er begrenset hvor mange nye virksomheter som kan få tilskudd.

Det vil være stor konkurranse om midlene i 2018. Nye søkere bør være oppmerksomme på at helt nyskapende virksomhet prioriteres fremfor virksomhet som er ny i et geografisk område eller en kommune (kopivirksomhet). I tillegg er virksomheter som har sosialt entreprenørskap som sin hovedaktivitet prioritert.

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.

Det er også et mål at ordningen skal stimulere til at egenorganiserte som har erfart fattigdom og sosial økonomisk eksklusjon, bidrar til utvikling av sosialt entreprenørskap, der kompetanse og erfaringsbasert kunnskap er relevant.

Med sosialt entreprenørskap menes virksomheter som:

 • Bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem,
 • Drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig.

Målgruppe for tiltakene

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom og sosial eksklusjon. Herunder personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet.

Hvem kan få tilskudd?

Virksomheter som jobber opp mot målet med ordningen kan søke om tilskudd.

Det er fem formelle krav som må være oppfylt:

 1. Virksomheten må selv definere seg som sosiale entreprenør,
 2. Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte.
 3. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte.
 4. Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid.
 5. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon).

Virksomheten må i tillegg sannsynliggjøre at den har et økonomisk potensiale og vil bli økonomisk selvstendig og bærekraftig etter noe tid.

Utviklingstilskudd og ordinært tilskudd

Tilskuddet skal virke som såkorn for å få virksomheten i gang og etter hvert bli levedyktig og bærekraftig etter noe tid. Det kan søkes om ordinært tilskudd eller utviklingstilskudd over denne ordningen.

Utviklingstilskudd

Ved søknad om utviklingstilskudd forventes det at virksomheten presenterer en god idé, men har behov for mer tid til å utvikle ideen og forretningsmodellen.

Det betyr at for dem som innvilges utviklingstilskudd, forventer vi ikke at hovedvirksomheten settes i gang i løpet av perioden det er gitt tilskudd for. Det forventes at forretningsmodellen og virksomheten for øvrig vil bli godt nok utviklet til at den kan klare å starte opp dersom dere får en videre finansiering. Et utviklingstilskudd er på inntil 150.000 kroner og kan bare tildeles en gang.

De som har fått utviklingstilskudd kan søke om ordinært tilskudd til sosialt entreprenørskap ved senere utlysninger.

Ordinært tilskudd

For de som søker om ordinært tilskudd for første gang forventer vi at aktiviteten vil starte, eller vil kunne starte, i løpet av relativt kort tid. Det innebærer at virksomheten må vise til konkret aktivitet i løpet av den første perioden den mottar tilskudd.

Kriterier for tildeling:

Innovativ og nyskapende virksomhet gis hovedprioritet. Virksomheter som er helt nyskapende prioriteres fremfor virksomhet som er ny i et geografisk område eller en kommune (kopivirksomhet).

I tillegg prioriteres virksomheter:

 • som har en langsiktig plan, og hvor forretningsmessige metoder legges til grunn på en god måte
 • som har lokal forankring i kommunen, arbeids- og velferdsforvaltningen eller lokalt næringsliv, gjerne i samspill
 • som har delfinansiering fra andre aktører, som for eksempel kommunen eller lokalt næringsliv
 • som samarbeider med frivillige brukerorganisasjoner eller egenorganiserte som har erfart sosial og økonomisk eksklusjon, og som har praksisnær kunnskap
 • hvor daglig leder, og eventuelt andre ansatte, har relevant fagkompetanse og erfaring fra arbeid med målgruppen

Tidsperiode for ordinært tilskudd

Prosjekter som innvilges tilskudd vil normalt være prioritert i en treårig periode.

Tilskuddsperioden kan imidlertid forlenges med inntil to år utover de første tre årene. Normalt vil tilskuddet bli trappet ned i denne perioden. Det stilles da krav om lokalt samarbeid med kommunen og/eller arbeids- og velferdsforvaltningen. Det må søkes om tilskudd hvert år. Det er bare mulig å søke om midler til bruk i kalenderåret tilskuddet kunngjøres for.

Hva gis det ikke tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatt eller etablert virksomhet. Søknader kan imidlertid ta utgangspunkt i foreliggende virksomhet og være en videreutvikling av denne. Dette må gjøres klart i søknaden.

Det gis ikke tradisjonell prosjektstøtte over denne ordningen. Med tradisjonell prosjektstøtte menes her prosjekter som ikke har forretningsmessig siktemål, men som tilbyr aktiviteter til målgruppen for en avgrenset tidsperiode.

Søknadsskjema for 2018

Søknaden må fylles ut på et eget søknadsskjema. Det er samme søknadsskjema for utviklingstilskudd og ordinært tilskudd. Søkere bes om å lese nøye gjennom regelverket før søknadsskjemaet fylles ut. Vær oppmerk som på at ufullstendige søknader kan bli avvist.

Det må sendes inn en undertegnet, skannet søknad med vedlegg på e-post til direktoratet@nav.no innen utgangen av 11.desember 2017.

Det er mulig å sende inn signert papirutgave av søknaden dersom dere ikke kan sende inn på e-post. Papirsøknader sendes innen 11.desember 2017 til:

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 Oslo