Tilskudd til sosiale entreprenører og sosialt entreprenørskap for 2019

Sosiale entreprenører kan nå søke om tilskudd rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge for 2019.

Søknadsfristen er 10. desember 2018.

Søknadsskjema, regelverket og andre relevante dokumenter finner du  under «Relatert informasjon».

Budsjett for 2019 og prioritering av midler

Virksomheter som fikk tilskudd i 2018 er prioritert. Det er om lag 4 millioner kroner til fordeling til nye virksomheter. Det betyr at det er begrenset hvor mange nye virksomheter som kan få tilskudd, og det vil være stor konkurranse om midlene.

Nye søkere bør være oppmerksomme på at helt nyskapende virksomhet prioriteres. I tillegg er virksomheter som har sosialt entreprenørskap som sin hovedaktivitet prioritert.

Formål med tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge.

Det er også et mål at ordningen skal stimulere til at egenorganiserte som har erfart fattigdom og sosial økonomisk eksklusjon kan  bidra til utvikling av sosialt entreprenørskap. Involvering og bruk av kompetanse og erfaringsbasert kunnskap fra personer i målgruppen kan gi raskere identifikasjon av udekkede behov og mer tilpassende tjenester.

Med sosialt entreprenørskap menes virksomheter som:

 • bidrar med nyskapende løsninger på et sosialt problem
 • drives av de sosiale resultatene
 • har en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig

Målgruppe for tiltakene

Sosialt og økonomisk vanskeligstilte som enten opplever, eller står i fare for å oppleve, fattigdom og sosial eksklusjon. Herunder personer som står svært langt fra arbeidsmarkedet.

Hvem kan få tilskudd?

Virksomheter som jobber opp mot målet med ordningen kan søke om tilskudd.

Det er fem formelle krav som må være oppfylt:

 1. Virksomheten må selv definere seg som en sosial entreprenør
 2. Målet med virksomheten er å løse sosiale problemer på en ny måte
 3. Det er vedtektsfestet at det ikke skal tas ut utbytte
 4. Virksomheten drives av de sosiale resultatene, og også av en forretningsmodell som kan gjøre virksomheten levedyktig og bærekraftig etter noe tid.
 5. Virksomheten er registrert i Frivillighetsregisteret (organisasjonsformen kan for eksempel være AS, stiftelse eller frivillig organisasjon)

Virksomheten må i tillegg sannsynliggjøre at den har et økonomisk potensiale og vil kunne bli selvstendig og økonomisk bærekraftig på sikt.

Ordinært tilskudd og utviklingstilskudd

Tilskuddet skal virke som såkorn for å få virksomheten i gang. Det kan søkes om ordinært tilskudd eller utviklingstilskudd over denne ordningen.

Ordinært tilskudd

For virksomheter som søker om ordinært tilskudd for første gang forventes det at aktiviteten vil starte i løpet av relativt kort tid. Det innebærer at virksomheten må vise til konkret aktivitet i løpet av den første perioden med tilskudd.

Kriterier for tildeling:

Det gjøres en helhetlig vurdering av søknadene sett opp mot prioriteringskriteriene og budsjettrammen for ordningen.

I søknadsbehandlingen prioriteres virksomheter som:

 • er innovative og nyskapende
 • har sosialt entreprenørskap som sin hovedaktivitet
 • har en langsiktig plan hvor forretningsmessige metoder legges til grunn
 • har lokal forankring i kommunen, arbeids- og velferdsforvaltningen og/eller lokalt næringsliv
 • har delfinansiering fra andre aktører, som for eksempel kommunen eller lokalt næringsliv
 • samarbeider med frivillige brukerorganisasjoner eller egenorganiserte som har erfart sosial og økonomisk eksklusjon
 • har en daglig leder og ansatte med relevant fagkompetanse og erfaring fra arbeid med målgruppen

Tidsperiode for ordinært tilskudd

Virksomheter som innvilges tilskudd vil normalt være prioritert i en treårig periode.

Tilskuddsperioden kan imidlertid forlenges med inntil to år, men tilskuddet vil bli trappet ned i denne perioden. Det stilles da krav om formalisert samarbeid med kommunen og/eller arbeids- og velferdsforvaltningen.

Det må søkes om tilskudd hvert år. Det er bare mulig å søke om midler til bruk i kalenderåret tilskuddet kunngjøres for.

Utviklingstilskudd

Ved søknad om utviklingstilskudd forventer vi at virksomheten presenterer en god idé, men behøver mer tid til å utvikle ideen og forretningsmodellen. Det forventes at forretningsmodellen og virksomheten for øvrig vil bli godt nok utviklet til at virksomheten kan klare å starte opp dersom finansiering kommer på plass.

Et utviklingstilskudd er på inntil 150.000 kroner og kan bare tildeles en gang.

De som har fått utviklingstilskudd kan søke om ordinært tilskudd til sosialt entreprenørskap ved senere utlysninger.

Hva gis det ikke tilskudd til?

Det gis ikke tilskudd til finansiering av allerede igangsatt eller etablert virksomhet. Søknader kan imidlertid ta utgangspunkt i foreliggende virksomhet og være en videreutvikling av denne. Dette må fremgå tydelig søknaden.

Det gisikke tradisjonell prosjektstøtte over denne ordningen. Med tradisjonell prosjektstøtte menes her prosjekter som ikke har forretningsmessig siktemål, men som tilbyr aktiviteter til målgruppen for en avgrenset tidsperiode.

Rapporteringskrav

Virksomheter som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år. Se egen rapporteringsveiledning under Relatert informasjon.  

Søknadsskjema for 2019

Søknadsskjemaet må fylles ut i sin helhet. Det er samme søknadsskjema for utviklingstilskudd og ordinært tilskudd. Vær oppmerk som på at ufullstendige søknader kan bli avvist. Søkere bes om å lese nøye gjennom regelverket før søknadsskjemaet fylles ut.

En undertegnet, skannet søknad sendes til direktoratet@nav.no innen utgangen av 10.desember 2018.