Tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering for 2019

Frivillige organisasjoner kan nå søke om tilskudd til prosjekter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering for 2019.

Søknadsfristen er 5. desember 2018.

Søknadsskjema, regelverk og andre relevante dokumenter finner du under Relatert informasjon.

Svar på søknad om tilskudd for 2019

Vi regner med å sende svar på søknader i løpet av uke 20.

Hvem kan få tilskudd?

Alle frivillige organisasjoner og stiftelser som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering.

Hva kan det gis tilskudd til?

Prosjekter som gir personer fra målgruppen tilbud om aktiviteter rettet mot fattigdom og sosial ekskludering innen ett eller flere av følgende temaer er prioritert:

  • Egenorganisering - Personer fra målgruppen går sammen, organiserer seg og arbeider sammen mot et felles mål.
  • Organisasjonsarbeid - Personer fra målgruppen får kompetanse eller også erfaring med hvordan man driver en organisasjon.
  • Brukerinnflytelse – Det er ikke nok at prosjektet det søkes om har god brukerinnflytelse i gjennomføringen. Det vi mener her er at prosjektet må ha som mål om å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen generelt. Det overordnede målet er å styrke målgruppens dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører.
  • Selvhjelpsaktiviteter - Dette kan eksempelvis være selvorganiserte selvhjelpsgrupper og samtalegrupper.
  • Likepersonsarbeid - er organisert rådgivning og støtte der personer som opplever, eller har opplevd, fattigdom deler erfaringer.
  • Interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom – Dette kan være å få fram synspunkter og perspektiver fra personer som opplever fattigdom og sette fokus på problemer de er opptatt av. Interessepolitisk arbeid er først og fremst aktuelt for å peke på utfordringer på systemnivå.

Prosjekter knyttet til disse temaene fra organisasjoner som er organisert og drevet av personer fra målgruppen selv, gis ekstra prioritet.

Tidsperiode for tilskudd

Tilskudd gis for 1 år av gangen. 1-årige prosjekter gis ekstra prioritert. Det kan søkes om tilskudd til prosjekter som er tildelt tilskudd tidligere år, men disse vil bli vurdert på lik linje med nye prosjekter.

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år. Se egen rapporteringsveileder under Relatert informasjon.

Søknadsskjema for 2019

Søknadsskjemaet må fylles ut i sin helhet. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist. Søkere bes om å lese nøye gjennom regelverket før søknadsskjemaet fylles ut.

Det må sendes inn en undertegnet, skannet søknadpå e-post til direktoratet@nav.no innen utgangen av 5.desember 2018.

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til direktoratet@nav.no