Tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte for 2020

Organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering kan nå søke om tilskudd til drift.

Det gis også tilskudd til drift av Batteriene og Samarbeidsforum mot fattigdom. 

Søknadsfristen er 9. desember 2019.

Digital søknad

Vi går over til nytt digitalt søknadsskjema, se lenke under relatert informasjon.

Du logger på med din personlige BankID. Den som logger på og sender søknaden, har ansvaret for at søknaden er levert. Du kan se gjennom søknadsskjemaet før utfylling eller underveis. Så lenge du lagrer, kan du logge av og på og fortsette med søknaden.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering. 

Hvem kan få tilskudd? Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner som arbeider for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Organisasjonene må i tillegg drives av målgruppen selv.

Følgende krav må være oppfylt for å få tilskudd:

 • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen for ordningen.
 • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering i Norge.
 • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
 • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
 • Organisasjoner med lokal forankring skal normalt delfinansieres av lokale myndigheter.
 • Organisasjoner og stiftelser som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det gis også tilskudd til Batteriene og Samarbeidsforum mot fattigdom. 

Målet med ordningen

Over denne ordningen gis det tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering.

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner kan gi sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom muligheten til:

 • Egenorganisering - Personer fra målgruppen går sammen, organiserer seg og arbeider sammen mot et felles mål.
 • Selvhjelpsaktiviteter - Dette kan eksempelvis være selvorganiserte selvhjelpsgrupper, samtalegrupper eller også likepersonsarbeid.
 • Å arbeide for brukerinnflytelse - Her menes arbeid som har mål om å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen i samfunnet.
 • Å drive interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge – Dette kan være å få fram synspunkter og perspektiver fra personer som opplever fattigdom og sette fokus på problemer de er opptatt av. Interessepolitisk arbeid er først og fremst aktuelt for å peke på utfordringer på systemnivå.
 • Dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører
 • Å arbeide for inkludering i arbeidsmarkedet, sosial inkludering og økonomisk trygghet

Organisasjoner som faller utenfor tilskuddsordningen

 • Organisasjoner som ikke er drevet av sosialt og økonomisk vanskeligstilte faller utenfor ordningen.
 • Organisasjoner som hovedsakelig driver humanitært, rehabiliteringsrettet eller tilsvarende arbeid faller utenfor ordningen. Det gis ikke støtte til drift av virksomhet som i hovedsak er tiltaksrettet.
 • Organisasjoner for bl.a. personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke faller utenfor ordningen. 

Rapporteringskrav

Organisasjoner som får tildelt tilskudd har plikt til å sende inn rapport og revidert regnskap påfølgende år.  Se egen rapporteringsveileder under Relatert informasjon.