Tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte 2018

Organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering kan nå søke om tilskudd til drift. Søknadsfristen er 12. desember 2017. Organisasjoner som søker om videreføring vil få svar i løpet av februar. Nye søkere vil få svar i løpet av mars.

Det gis også tilskudd til drift av Batteriene, Samarbeidsforum mot fattigdom og Kontaktutvalget mellom regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte.

Målgruppe for tiltakene

Målgruppen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom og står i fare for, eller opplever, sosial ekskludering.

Hvem kan få tilskudd?

Det kan gis tilskudd til frivillige organisasjoner som både arbeider for og drives av og er representanter for svakstilte grupper og sosialt og økonomisk vanskeligstilte selv.

Følgende krav må være oppfylt for å få tilskudd:

 • Organisasjonen må i all hovedsak drives av målgruppen for ordningen.
 • Organisasjonen må være en interesseorganisasjon som arbeider for bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering i Norge.
 • Organisasjonen må være åpen for alle som tilhører den gruppen organisasjonen tar sikte på å representere.
 • Organisasjonen må være demokratisk oppbygd.
 • Organisasjoner med lokal forankring skal normalt delfinansieres av lokale myndigheter.
 • Organisasjoner og stiftelser som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det gis også tilskudd til Batteriene, Samarbeidsforum mot fattigdom og Kontaktutvalget mellom regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte. Batteriene er ressurssentre for egenorganisering, selvhjelp med videre for organisasjoner og personer som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering i Norge.

Målet med ordningen

Over denne ordningen gis det tilskudd til drift av organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte og som arbeider mot fattigdom og sosial ekskludering.

Tilskuddsordningen skal bidra til at frivillige organisasjoner kan gi sosialt og økonomisk vanskeligstilte som opplever fattigdom muligheten til:

 • Egenorganisering - Personer fra målgruppen går sammen, organiserer seg og arbeider sammen mot et felles mål.
 • Selvhjelpsaktiviteter - Dette kan eksempelvis være selvorganiserte selvhjelpsgrupper, samtalegrupper eller også likepersonsarbeid.
 • Å arbeide for brukerinnflytelse - Her menes arbeid som har mål om å styrke brukerinnflytelsen til målgruppen i samfunnet.
 • Å drive interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge – Dette kan være å få fram synspunkter og perspektiver fra personer som opplever fattigdom og sette fokus på problemer de er opptatt av. Interessepolitisk arbeid er først og fremst aktuelt for å peke på utfordringer på systemnivå.
 • Dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører
 • Å arbeide for inkludering i arbeidsmarkedet, sosial inkludering og økonomisk trygghet

Organisasjoner som faller utenfor tilskuddsordningen

 • Organisasjoner som ikke er drevet av sosialt og økonomisk vanskeligstilte faller utenfor ordningen.
 • Organisasjoner som hovedsakelig driver humanitært, rehabiliteringsrettet eller tilsvarende arbeid faller utenfor ordningen. Det gis ikke støtte til drift av virksomhet som i hovedsak er tiltaksrettet.
 • Organisasjoner for bl.a. personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk syke faller utenfor ordningen.

Søknadsskjema for 2018

Søknaden må fylles ut på eget søknadsskjema. Søkere bes om å lese gjennom regelverket før søknadsskjemaet fylles ut. Vær oppmerksom på at ufullstendige søknader kan bli avvist.

Det må sendes inn en undertegnet, skannet søknad med vedlegg på e-post til direktoratet@nav.no innen utgangen av 12.desember 2017.

Det er mulig å sende inn signert papirutgave av søknaden dersom dere ikke kan sende inn på e-post. Papirsøknader sendes innen 12.desember 2017 til:

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Postboks 5 St. Olavs plass
0130 Oslo

Spørsmål om ordningen kan sendes på e-post til: Tilskudd.fattigdom.frivillighet@nav.no