3.3.2 Tilrettelegging ved flytting mellom kommuner

NAV-kontoret bør bidra til å tilrettelegge ved flytting mellom kommuner hvis en person som mottar tjenester etter loven ønsker slik bistand.

Dette kan være i form av å bistå med å avvikle boforhold og finne ny bolig, dekke utgifter til flytting og etablering, dekke livsopphold i en overgangsfase, eller bidra til at et kvalifiseringsprogram blir videreført i ny kommune. Kommunen personen flytter fra, vil være ansvarlig for tjenestene som er innvilget i vedtak. Når vedtaket utløper, er den nye oppholdskommunen ansvarlig for å gi tjenester etter loven. For trusselutsatte personer og personer utsatt for tvangsekteskap, trusler om tvangsekteskap og annen negativ sosial kontroll er det avgjørende at NAV-kontoret bidrar på en fleksibel måte. Nasjonalt Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan gi veiledning i slike saker.