3.3.1 Særlig om trusselutsatte personer

Trusselsutsatte personer kan som nevnt få iverksatt beskyttelsestiltak, som å få adresseopplysninger sperret i folkeregisteret eller at de på grunn av trusler flyttes midlertidig til en annen kommune enn bostedskommunen.

Sperring av adresseopplysninger betyr at adressen graderes etter en vurdering av trusselsituasjonen, enten som «strengt fortrolig» (adressesperre kode 6) eller «fortrolig» (adressesperre kode 7) i folkeregisteret. Det er politiet eller barneverntjenesten, via Skattedirektoratet, som beslutter at adressen skal graderes og sperres i folkeregisteret. Trusselsutsatte personer har et særskilt beskyttelsesbehov og alt som kan røpe opplysninger om oppholdssted er taushetsbelagt. Kommunen har derfor en særlig plikt til å ivareta behovene til personer i denne gruppen som eventuelt bor i kommunen, blant annet ved at saksbehandlingen er strengt taushetsbelagt. Personer som er utsatt for tvangsekteskap, trusler om tvangsekteskap eller annen negativ sosial kontroll er en annen særlig utsatt gruppe. Kommunen har for disse personene også en særlig plikt til å ivareta behovene for livsopphold i form av penger til basis ytelser og bolig samt å bistå med eventuell videre flytting hvis det er nødvendig. Disse sosialtjenestemottakerne må ikke bli kasteball mellom kommuner, og det må utvises fleksibilitet. Nasjonalt Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse kan gi veiledning i slike saker.