3.12 Spesielt om oppfølging av æresrelatert vold

Mange som er utsatt for æresrelatert vold ønsker ikke i første omgang å flytte til krisesenter eller botilbudet som kompetanseteamet mot tvangsekteskap administrerer. Det er ofte fordi de frykter å miste hele sin familie, bli utstøtt. Avhengig av hva slags type vold brukeren utsettes for og hva slags sikkerhetssituasjon brukeren befinner seg i, finnes det ulike løsninger og handlingsalternativer.

Dette kan du gjøre i første omgang

Det kan være nok at en ungdom som sliter med press fra sin familie i første omgang får

a) hjelp til å opprette en timeavtale med et hjelpetiltak for å få samtaletips og argumenter til hvordan hun/han kan fremme egne behov i møte med sine nærmeste

b) hjelp til å finne grunner til å bli værende i landet på sommerstid, for eksempel gjennom sommerjobb eller tiltak

c) hjelp til å finne en jobb eller et tiltak som gjør at man tjener under inntektsgrunnlaget for familiegjenforening (til vedkommende er klar for å bryte eller ta den vanskelige samtalen med familien på en trygg måte)

Når det er fare for ufrivillig utenlandsreise

Ved fare for utenlandsreise hvor formål kan være å bli etterlatt eller bli tvangsgiftet:

a) Meld bekymring til barnevernet, hvis offeret er under 18 eller hvis offeret har barn. Vurder også om/når avvergingsplikten trer inn.

b) Avtal støttesamtaler med den nasjonale informasjonstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201. Her kan vedkommende få en avtale eller ringe anonymt.

c) Lag en sikkerhetsplan. Fortell at siste utvei er brudd med familien på flyplassen, via diskret kontakt med sikkerhetspersonell, politi eller passkontroll. For å bli fanget opp går det an å ha på seg metall i sikkerhetskontrollen eller legge en lapp i passet (hvis vedkommende har tilgang til passet og det er passkontroll før utreise).

Gjør vedkommende oppmerksom på at det er få muligheter til hjelp i utlandet hvor norsk lov ikke gjelder.

Når brukeren må bryte med familien

Å bryte med en hel familie er spesielt utfordrende. Voldsofrene kan ha lite nettverk utenom personene de utnyttes av. I tillegg kan enkelte ha lite systemkunnskap om hjelpeapparatet i Norge. Din innsats som veileder i NAV kan derfor bli avgjørende. Legg så mye til rette som mulig, slik at vanskelighetene minskes for den som ønsker å bryte.

Kontakt for råd

  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: I kompetansereamet inngår representanter fra Budir, IMDi, UDI, AV-dir, Hdir, Politiet og NAV. Kompetanseteamet gir råd til førstelinjen når de møter saker. Kompetanseteamet administrerer også botilbudet til ofre for æresrelatert vold. Telefon: 478 09 050.
  • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gir veiledning til både berørte og hjelpeapparat. De følger også opp saker gjennom sitt hjelpetilbud. Ansatte i Røde kors har taushetsplikt, og de som tar kontakt kan være anonyme. Telefon: 815 55 201.
  • Skeiv  verden hjelper personer med minoritetsbakgrunn som opplever å forelske seg i en av samme      kjønn. Nettside: https://www.skeivverden.no/

For mer informasjon, se Bufdirs samleside om æresrelatert vold og tvangsekteskap og Røde Kors telefonens nettside.