3.8 Skole og norskkurs

Stress, vold mot hodet og psykiske ettervirkninger kan gi negative konsekvenser for innlæring. Dette gjør at enkelte ikke vil få utbytte av ordinær undervisning og faller ut av skole eller norskkurs.

For å få opp motivasjon til nødvendige opplæringstiltak, kan det være viktig å understreke at mangelen på mestring i skolesituasjonen ikke nødvendigvis skyldes at det er noe feil med vedkommende, men heller hva de har opplevd. Les mer om kognitive vansker i fordypningsmodulen om psykisk helse til veiledningsplattformen.

Ungdom:

Elever som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet i videregående skole, kan ha rett på tilpasset opplæring og/eller spesialundervisning. Elever med helseproblemer, slik som psykiske ettervirkninger av vold, kan også ha rett på utvidet tid til videregående opplæring utover de fire årene i ungdomsretten. Dette kan man søke om ved fylkets inntakskontor. Noen fylker har egne tilbud for personer som har vanskeligheter med å fullføre videregående på grunn av psykiske vansker.

Voksne:

De som ikke har utbytte av det ordinære tilbudet til Voksenopplæringen, kan ha rett på spesialundervisning. Spesialundervisning er gratis og gis på grunnskolenivå, normalt deltid. Det kan også søkes om studiestøtte til annen utdanning over grunnskolenivå. Ved AAP kan et tilbud om spesialundervisning enkelt organiseres som eksempelvis egenaktivitet i kombinasjon med arbeidsrettede tiltak eller behandling.