3.7 Helsehjelp

Hvis brukeren har vært utsatt for overgrep, skal det finnes et overgrepsmottak i hvert fylke med spesialkompetanse (normalt tilknyttet lokal legevakt eller sykehus). De har døgnåpent, er gratis og tilbyr rask medisinsk hjelp, rådgivning og sporsikring.

Flere voldsutsatte får psykiske ettervirkninger. Noen får også kognitive vansker. De fleste har ikke snakket med fastlegen sin om dette eller har fått dette kartlagt på annet vis. Fastlegen kan henvise videre til spesialisthelsetjenesten for kartlegging og eventuelt behandling, eksempelvis til psykolog eller nevropsykologisk undersøkelse.  Støttesamtaler kan også gis på eksempelvis familievernkontor, DIXI, Krisesentra og Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap.

Angående rettigheter: Asylsøkere har samme rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som enhver annen borger, jf. blant annet Rundskriv I-2/2008 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Reflektant: En voldsutsatt som har fått innvilget refleksjonsperiode kan søke frivillig medlemskap i folketrygden for å få dekket helseutgifter.