3.6 Tiltak og arbeidsrettet brukeroppfølging

For at NAV skal lykkes med sin arbeidsintegrering av voldsutsatte brukere er det et behov for samhandling og koordinering av tjenester fra ulike etater.

Beholde jobb

En sykemeldt arbeidstaker, eller en som står i fare for å bli sykemeldt eller på andre måter falle ut av arbeidslivet, vil ha behov for koordinerte tjenester. Det er viktig å koordinere den arbeidsrettede brukeroppfølgingen med tjenester/etater som kan gi spesialisert hjelp til voldsutsatte, samt eventuell oppfølging i helsevesenet.

Tilretteleggingsplikten

Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver en tilretteleggingsplikt uavhengig av om tilretteleggingsbehovet har sammenheng med arbeidsforholdet eller ikke. Flere brukere som er eller har vært voldsutsatt har behov for tilrettelegging både for psykiske ettervirkninger og sikkerhetsmessige utfordringer. Mange er likevel usikre på hvordan tilrettelegge for sikkerhetsmessige utfordringer. Søk råd både hos politiet og Arbeidslivssenteret.

Eksempler på tilpasning på arbeidsplassen når det gjelder brukerens eventuelle sikkerhetsutfordringer:

  • å ha en mer skjermet kontorpult, vekk fra inngangsområde, trapper eller heis, eventuelt skjerme innsyn for utenforstående på andre måter.
  • vurdere om internnummer skal oppgis med brukers navn på nettside og telefonsvarer, og om internnummeret skal endres.  Er det mulig automatisk få opp hvem som ringer på arbeidstelefonen?
  • kan bruker få parkering nær inngangsområdet?
  • kan brukeren endre arbeidstid til dagtid eller tidspunkter med mange personer tilstede?

Finne jobb

Arbeid med arbeidsinkludering av voldsutsatte eller tidligere voldsutsatte brukere krever koordinerte tjenester. Det er viktig å koordinere den arbeidsrettede brukeroppfølgingen med tjenester/etater som kan gi spesialisert hjelp til voldsutsatte, samt eventuell oppfølging i helsevesenet.

 Arbeidsrettede og/eller kvalifiserende tiltak kan forebygge tilbakeflytting til voldsutøver eller eksempelvis ny utnyttelse i menneskehandel. Tiltak rettet mot jobb kan også være viktig med tanke på rehabilitering og bedring av psykiske ettervirkninger av vold.

Av arbeidsrettede anbefales tiltak med tett oppfølging, gjerne med spesialkunnskap om psykisk helse. Da det ikke finnes tiltak med spesialkunnskap om arbeidsinkludering av voldsutsatte, anbefales det at veileder i bestillingen spesifiserer at tiltaket skal sette seg inn i denne veilederen.

Vurder å konsultere rådgivende overlege, Arbeidsrådgivningen, NAV Intro eller Fagansvarlig for arbeid og psykisk helse når du utarbeider oppfølgingsplanen.

I arbeidsrettet oppfølging kan det, avhengig av trusselsituasjon, være nødvendig å vurdere sammen med bruker om noen typer arbeid eller arbeidstid bør utelukkes i jobbsøking på grunn av sikkerhet. Dette kan for eksempel være utadrettet arbeid hvor brukeren enkelt kan støte på voldsutøver(e) eller personer som kan gi informasjon til voldsutøver(e). Det kan også være nødvendig å vurdere andre referanser, hvis sist referanse ikke kan benyttes uten at nytt oppholdssted oppdages for voldsutøver(e). I tillegg vil det være viktig å vurdere behov for tilpasning på arbeidsplassen når det gjelder brukerens eventuelle sikkerhetsutfordringer. Se over for mer.

Andre temaer for en samtale om å finne jobb når man er/har vært voldsutsatt: Se kapittelet om behovsvurdering.

Vurder å konsultere rådgivende overlege, Arbeidsrådgivningen, NAV Intro eller Fagansvarlig for arbeid og psykisk helse når du utarbeider oppfølgingsplanen.