3.5 Trygg bolig

Mange voldsutsatte som bryter med sin partner eller familie, har behov for en trygg bolig. Det å ha en bolig hvor man føler seg trygg kan være en forutsetning for suksess i arbeidsrettet brukeroppfølging.

Mange voldsutsatte som bryter med sin partner eller familie, har behov for en trygg bolig. Det å ha en bolig hvor man føler seg trygg kan være en forutsetning for suksess i arbeidsrettet brukeroppfølging.

Tilbud utenfor NAV:

  • Krisesentrene er et akutt lavterskeltilbud til voldsutsatte i den kommunale tiltakskjeden for både menn og kvinner. Det er krisesenterets vurdering av brukerens sikkerhetssituasjon som utløser et eventuelt botilbud.
  • Det finnes også et eget bo- og støttetilbud til ofre for tvangsekteskap og æresrelatert vold. Ta kontakt med Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (telefon 478 09 050). 
  • Botilbud til ofre for menneskehandelROSA-prosjektet (telefon 22 33 11 60) – oppholdsgrunnlag har ingenting å si.

Tilbud innenfor NAV:

Hvis brukeren ikke kan eller vil ta i bruk disse alternativene, plikter kommunen å gi et midlertidig botilbud. (LST § 27). Det er ikke slik at den voldsutsatte først må ha forsøkt å finne et botilbud. Botilbudet må være i samsvar med deres sikkerhetssituasjon. Dette innebærer normalt: ikke første etasje og i et trygt område, vekk fra voldsutøver(e)s bolig og arbeidssted. Hospits er normalt ikke egnet.

Midlertidig botilbud kan være opphold i pensjonat eller annet egnet husvære. Dette gjelder inntil det er mulig å finne en mer permanent løsning på boligspørsmålet. Kommunen skal, så vidt det er mulig, iverksette tiltak for å sikre permanent bolig til de som trenger, men ikke har klart å finne bolig på egen hånd (§ 15).

Barnefamilier, barn og unge som har et akutt boligbehov må få tilbud om midlertidig botilbud som er forsvarlig og som egner seg for mindreårige.