3.4 Økonomisk bistand og trygdeytelser

Rask økonomisk bistand kan være avgjørende for at brukeren skal kunne bryte med voldsutøver(e) og kunne forbli utenfor voldsforholdet. Økonomiske vansker oppgis ofte å være en av grunnene til at flere etter hvert velger å flytte tilbake til sin familie eller ektefelle på tross av volden de har vært utsatt for.

På kort sikt vil normalt økonomisk sosialhjelp være relevant (se under). Selv om dette kan være nødvendig i en overgangsperiode, er det viktig å gi informasjon om andre relevante trygdeytelser eller programmer som kan hjelpe brukeren i overgangen til arbeid og selvforsørging:

Arbeidsavklaringspenger: På grunn av psykiske, eller andre helsemessige ettervirkninger av vold, kan mange voldsutsatte brukere ha krav på arbeidsavklaringspenger. Det er derfor viktig at de helsemessige konsekvensene av volden blir kartlagt.

Kvalifiseringsprogrammet: Hvis de helsemessige hindrene ikke fører til en nedsatt arbeidsevne på minst 50 %, kan kvalifiseringsprogrammet være et godt alternativ, da dette både gir ytelse og tett oppfølging. Tett oppfølging kan være avgjørende for overgang til arbeid, se tiltak. Ytelse kan være avgjørende for å kunne forbli utenfor voldsforholdet.

Overgangsstønad: Enslige forsørgere kan ha krav på overgangsstønad.

Introduksjonsprogrammet (lenke til imdi.no): De som har opphold på selvstendig grunnlag etter å ha brutt med en voldelig ektefelle, kan ha krav på introduksjonsprogrammet. Les mer på imdi.no.

Økonomisk sosialhjelp

Hvis brukeren ikke klarer å forsørge seg selv, kan brukeren ha krav på økonomisk sosialhjelp. Ved akutte brudd med voldsutøver eller familie er det ikke alltid brukeren får med seg nødvendig dokumentasjon. Da er det viktig at kravene til dokumentasjon ikke hindrer hjelp. 

Hjelp i en nødsituasjon

En person i en nødssituasjon kan ikke avvises, og søknaden kan heller ikke avslås med begrunnelsen at vedkommende kan henvende seg til familie, venner eller liknende. Hjelpen må komme raskt. Formålet er å gi bistand til nødvendig livsopphold, som mat, klær, artikler til personlig bruk, reiseutgifter mv. Merk at personer som har brutt ut av en voldelig situasjon kan være i en særstilling i og med at de bryter med sine nære og sitt bosted.  Dette innebærer at de vil ha akutt behov for basale livsnødvendigheter fordi de ikke har et forråd å ta av.

Lov om sosiale tjenester skal sikre at alle som oppholder seg lovlig i Norge har et forsvarlig livsopphold. Jf. Rundskriv til STL nr. 35. Søknad om økonomisk stønad kan fremmes både muntlig og skriftlig.

I behandlingen av søknaden skal det gjøres både konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, beløp og stønadsform. Her må NAV-ansatt bruke skjønn. Hvis den som søker om økonomisk bistand har barn, må NAV-kontoret ta særlige hensyn til deres behov.

Personer som flytter fra ektefelle på grunn av vold eller etter tvangsekteskap skal vurderes som enslig. Jf. Rundskriv til STL nr. 35 pkt. 4.18.2.3.  Dette innebærer at det ikke kan legges til grunn at personer som for eksempel oppholder seg på krisesenter, lever i skjul for voldelig ektefelle eller prøver å komme seg bort fra tvangsekteskap skal forsørges av ektefellen. Dette gjelder selv om det foreligger forsørgelsesplikt. Utgifter til flytting kan inngå i livsoppholdet og dermed være grunnlag for stønad etter en konkret vurdering. Det gjelder særlig hvis personen har flyttet på grunn av vold eller tvangsekteskap.

Foreldre kan pålegges å forsørge barn over 18 år som følger ordinær skolegang.  Men: Av sikkerhetsmessige grunner kan ikke ungdom tvinges til å ta kontakt med foreldre som de har flyttet fra på grunn av vold.

Elever i videregående opplæring kan ha krav på lån og stipend fra Statens lånekasse. Men: Det kan være urimelig å kreve at en vanskeligstilt ungdom under ordinær skolegang skal ta opp lån for å kunne fullføre opplæringen, og starte voksenlivet med gjeld. Det er ikke alminnelig å ta opp lån for ungdom i tilsvarende livssituasjon.  Jf. Rundskriv til STL nr. 35, pkt. 4.18.2.10. Voldsutsatt ungdom regnes som vanskeligstilt, og skal prioriteres

Rundskriv til STL nr. 35, punkt 4.18.2.14 og 4.20.2.4 utfyller hva slags krav og vilkår som kan stilles til økonomisk sosialhjelp. Voldsutsatte brukere vil ofte ha nedsatt arbeidsevne og plikter derfor heller å søke å bedre sin arbeidsevne, enn aktivt å forsøke å skaffe seg arbeid. Hensiktsmessige vilkår vil derfor normalt være for eksempel å oppsøke lege for de som har psykiske ettervirkninger, deltakelse i utdanning eller arbeidsrettet aktivitet for de som eksempelvis har vært stengt ute fra arbeidsliv og utdanning på grunn av vold, eller økonomisk rådgivning for de som er gjeldsutsatt på grunn av økonomisk vold.

I § 3 etter lov om sosiale tjenester i NAV, fastslås det at NAV-kontoret skal yte tjenester etter loven til alle som oppholder seg i kommunen. NAV-kontoret har plikt til å ta imot og vurdere alle skriftlige og muntlige henvendelser, uavhengig av hvor personen som henvender seg er registrert bosatt. Dette har sammenheng med at de sosiale tjenestene er samfunnets siste sikkerhetsnett, og at personen som søker hjelp ikke skal bli en kasteball mellom NAV-kontor. Behovet for tjenester skal vurderes ut fra personens situasjon her og nå.