3.1 Taushetsplikt og avvergingsplikt

Mange voldsutsatte vegrer seg lenge for å fortelle om situasjonen sin. Det at NAV-ansatte har taushetsplikt etter NAV lovens § 7 kan bidra til å gjøre modningsprosessen noe lettere. Taushetsplikt er en plikt til å tie om bestemte forhold og en plikt til å hindre at uvedkommende får innsyn i slike forhold.

Opplysninger om forhold som er undergitt taushetsplikt skal i utgangspunktet ikke være tilgjengelige for andre enn den personen som mottar opplysningene, med mindre det foreligger samtykke. Veiledere som behandler saker om tildeling av sosiale tjenester har en strengere taushetsplikt enn de generelle reglene om taushetsplikten etter forvaltningsloven.

Husk å referatføre kun relevant informasjon for saken i NAVs datasystemer. Noen ganger kan det være relevant med generell informasjon om at brukeren er utsatt for vold og hvordan dette hindrer personen i arbeidstilknytning, samt hva veiledere bør være oppmerksomme på når det gjelder sikkerhet. Detaljer i hva personen har vært utsatt for er som regel ikke relevant informasjon for saken. Notater bør alltid markeres som sensitive og det bør vurderes å kontorsperre informasjonen.

Er det barn i familien, stiller det seg noe annerledes. NAV-veiledere skal være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barnevernets side og har plikt til å opplyse barnevernet om bekymringer etter folketrygdloven § 25-11. Taushetsplikten avgrenses også av avvergingsplikten:

Avvergingsplikt

Straffelovens § 196 pålegger oss en plikt til å avverge grovere forbrytelser som slaveri, frihetsberøvelse, grov vold, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt – særlig mot barn. Plikten er fremtidsrettet og trer inn når du anser det som mer sannsynlig enn ikke, altså over 50 prosent sannsynlighet, at det vil begås en av forbrytelsene listet opp.

Dette vil ofte være tilfellet for saker med vold i nære relasjoner. Avvergelsesplikten er overholdt ved at du melder fra til rette myndighet – normalt politiet eller barneverntjenesten, eller ved for eksempel å hjelpe brukeren inn i et hjelpeapparat. Du skal kunne melde fra uten hinder av taushetsplikt. Det er straffbart ikke å overholde avvergelsesplikten. Det er også straffbart å medvirke til brudd på avvergeplikten, for eksempel ved å overtale noen til ikke å melde fra til politiet.