KAPITTEL 2: VEILEDNINGSSAMTALEN

Vold og ettervirkninger påvirker arbeidsevne, men kommer som oftest ikke fram uten at du spør. Informasjon og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV, og en viktig del av oppfølgingen av voldsutsatte.

Det er jobben til veiledere i NAV å avdekke bakenforliggende årsaker til sykefravær og arbeidsledighet ved å spørre. Dersom vold er den opprinnelige årsaken og du som veileder i NAV ikke vet det, blir det vanskelig å gjøre riktig behovsvurdering, vurdere riktige tiltak og gi den bistand som personen vil ha nytte av.

Informasjons- og veiledningsplikt

NAV-ansatte har en informasjons- og veiledningsplikt etter forvaltningsloven. Som veileder i NAV er det ikke din oppgave å løse voldsproblemet, men du må være i stand til å informere om hjelpetilbud for voldsutsatte og veilede bruker til å finne ut av hva hun/han skal gjøre, som del av din normale arbeidsrettede brukeroppfølging. I tillegg gir forvaltningsloven oss alle plikt til å gi veiledning og informasjon om materielle og formelle rettigheter, slik at brukeren skal kunne ivareta sine interesser. For å kunne klare å bryte eller opprettholde et brudd, kan det være viktig for en voldsutsatt eller en som har brutt med voldsutøver(e) å få help til å bli økonomisk selvstendig.

En beslutning om å bryte med den eller de som utøver vold kan likevel være en lang prosess. Enkelte vil aldri ønske å bryte. Vær også klar over at volden ikke nødvendigvis slutter etter et brudd med voldsutøveren(e). Brukeren kan fremdeles utsettes for vold, trusler og et utålelig press om å flytte tilbake. Noen har samværsavtale om felles barn med voldsutøver.

Kommunal sektor har her en tilleggsmulighet:

Vedtak om veiledning sosial – STL § 17. Dette vil ofte være utgangspunkt der vold i nære relasjoner er en del av utfordringsbildet. Målet er å bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer og innebærer alt fra generell informasjon til konkret veiledningsplikt og for eksempel oppfølging av familien i enkelte saker. Tjenesten er ment å styrke den enkeltes mulighet for å mestre egen livssituasjon, og baseres på aktiv involvering og deltakelse. Hjelp til selvhjelp er det bærende prinsipp.