1.7 Helsemessige konsekvenser

Det har blitt funnet en betydelig sammenheng mellom opplevd vold i løpet av livet og selv-rapportert dårlig helse. For å finne egnede tiltak er det derfor viktig at veiledere ved NAV har kjennskap til hva disse helseplagene ofte innebærer. Ettervirkningene kan vare lenge etter at vedkommende er voldsutsatt.

Forskningen som det refereres til under, har fokusert på kvinner. Man vet at menn også blir utsatt for vold i nære relasjoner, men det er ikke like mye tilgjengelig dokumentasjon på voldsutsatte menn. Informasjonen under kan likevel ha overføringsverdi.

Fysisk helse

Blant spesifikke fysiske skader har studier vist vansker med å gå, vansker med dagligdagse gjøremål, smerter, hukommelsestap og svimmelhet. Det er allikevel ikke disse skadene som er de vanligste helseproblemene som resultat av partnervold. Fysiske og seksuelle voldelige handlinger er assosiert med et bredt spekter av negative helseutfordringer som gynekologiske sykdommer, irritabel tarm syndrom, gastro-tarm sykdom og forskjellige kroniske smertesyndromer. Det er også blitt rapportert høyere forekomst av kreft, hjerte- og karsykdommer, diabetes, astma, fibromyalgi, høyfeber og bronkitt (Hjemdal, Sogn og Schau, 2012).

Psykisk helse

I en studie av kvinner ved norske krisesentre (Alsaker, 2008) ble det funnet at kvinnene hadde spesielt lav livskvalitet hva angikk mental helse, sosial helse og vitalitet. Sammenhengen mellom partnervold og psykiske lidelser er godt dokumentert i mange studier. Videre, kan effekten av volden på psykisk helse vare i flere år etter at volden har opphørt samt at helseproblemene øker jo flere hendelser man opplever.

De vanligst psykiske lidelsene som følge av partnervold er depresjon, angst og posttraumatisk stresslidelse (PTSD). PTSD symptomer kan vare i mer enn 10 år for mange av de voldsutsatte, ifølge Breslau et al (1998). Omfanget av de som får psykiske lidelser blant ofre for vold i nære relasjoner er også rapportert til å være betydelig høyere enn ved andre potensielt traumatiserende hendelser. Undersøkelser blant kvinner ved norske krisesentre viser at de voldsutsatte hadde betydeligere dårligere livskvalitet og helse sammenlignet med f.eks. soldater som hadde vært i krig. Selv kvinnene som hadde brutt ut av forholdet fem-seks år i forkant, rapporterte fremdeles symptomer på angst og dårlig selvbilde (Alsaker, 2008).

Studier har vist at konflikter med partner/ ektefelle er den hyppigste utløsende årsak til selvmordsforsøk blant kvinner (Retterstøl, Ekeberg og Mehlum, 2002). Krisesentrene rapporterer også at år med vold, isolasjon, ydmykelser og depresjon kan utløse suicidale tanker og suicidforsøk (Stortingsmeldingen, 2013).

Dokumentasjonen som finnes, viseren betydelig sammenheng mellom kvinner utsatt for partnervold og prevalensen av somatiske plager, PTSD, angst, depresjon og suicidalitet. Studier dokumenterer også høye kostnader når det gjelder bruk av helsetjenester, selv om den viktigste kostnaden som må nevnes her er verdien av den enkelte voldsutsattes lidelser både helsemessig, sosialt og økonomisk.


Kilder:

  • Alsaker, K. (2008). Quality and life among women who have experienced intimate partner violence. A one-year follow-up study among women at Norwegian women`s shelters. Avhandling (dr.polit). Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen.
  • Breslau, N., Kessler, R. C., Chilcoat, H. D., Schultz, L. R., Davis, G. C. & Andreski, P. (1998). Trauma and posttraumatic stress disorder in the community. Archives of General Psychiatry, 55, 7, s. 626-632.
  • Hjemdal, O.K., Sogn, H., Schau, L. (2012). Vold, negative livshendelser og helse. En gjennomgang av data frå to regionale helseundersøkelser.
  • Lloyd, S. (1997). The effects of domestic violence on women’s employment. Law and policy: Vol. 19, Issue 2, s. 139-167.
  • Retterstøl, N., Ekeberg, Ø., Mehlum, L. (2002). Selvmord: Et personlig og samfunnsmessig problem. Oslo: Gyldendal Akademisk.
  • Stortingsmeldingen (2013). Melding til Stortinget (2012-13). Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet.