1.5 Hvordan kan du gjenkjenne vold?

Vold i nære relasjoner skjules ofte for omverden. Mange lider i stillhet og synes det er vanskelig å snakke om situasjonen sin.

Voldsutsatte kan føle både skam og skyld. Andre årsaker til at det kan være vanskelig å fortelle er redsel for represalier eller tap av ære for familien.

På NAV-kontoret er det naturlig å rette oppmerksomhet mot dem som:

 • stadig endrer eller ikke møter opp til avtaler, eller hvis det synes som om hun eller han har vansker med å komme hjemmefra
 • ofte faller ut av tiltak eller har en lang tiltakshistorikk uten at det har ført til jobb
 • sjelden kommer alene til avtaler, og der hvor ektefelle/partner ofte er med
 • må diskutere alle beslutninger med sin ektemann/partner/familie
 • øker inntak av rus- eller legemidler
 • motsetter seg hjelp som gir eller krever innsyn i familien eller parforholdet
 • oppfatter seg selv som en belastning for familien eller hjelpeapparatet
 • har utagerende atferd
 • klager over diffuse problemer og smerter som hodepine, magevondt ol, eventuelt har diagnosene PTSD, angst eller depresjon
 • ønsker hjelp til arbeid og bolig etter å ha flyttet brått til nytt sted
 • synes å ha problemer det er vanskelig å gripe eller som du ikke forstår
 • har problemer med konsentrasjon, oppmerksomhet og hukommelse
 • virker anspent eller er urolig, viser tegn på frykt eller stress

Ingen av kjennetegnene over trenger å bety at brukeren er utsatt for vold, men uavhengig av hva som er årsaken til problemene bør du som veileder i NAV ha en interessert og undersøkende holdning til hva som kan være de bakenforliggende årsakene, slik at du kan gi en god arbeidsrettet oppfølging.

Æresrelatert vold – eksempler spesielle kjennetegn

 • dropout fra skole/tiltak
 • skulking fra skole/tiltak, fordi egne valg må gjennomføres i den tiden man er utenfor familiens kontroll
 • henvender seg til NAV med spørsmål om hjelp til å skaffe leilighet, vekk fra familien
 • begrenset bevegelsesfrihet
 • sterk involvering fra foreldre eller familie i sentrale livsvalg
 • lite beslutningsdyktige, kan oppfattes som uselvstendige og umodne for alderen, da de ikke er oppdratt til å ta individuelle valg og sette grenser
 • motarbeider hjelp til å komme i jobb, da personen risikerer å nå inntektskravet for familiegjenforening – og med det tvinges til å leve i ekteskap med en person hun eller han ikke ønsker.

Menneskehandel – plikt til å identifisere mulige ofre

NAV-ansatte har samme plikt som politiet og alle andre offentlig ansatte til å identifisere mulige ofre for menneskehandel, selv om vi ikke har en plikt til å verifisere om de er ofre gjennom for eksempel etterforskning. Det er viktig å være klar over at mulige ofre har samme rettigheter som verifiserte ofre.

NAV bør spesielt være oppmerksom på risikogrupper. Det kan være:

 1. sårbare personer som har innvandret for å gifte seg.
 2. sårbare arbeidssøkere som har innvandret uten jobb i det ordinære arbeidsmarkedet eller som har jobb i risikobransjer som bilpleie, restaurantbransjen, rengjøringsbransjen, sesongarbeid eller bygg og anlegg.

Her bør du være spesielt oppmerksom på om personen er utsatt for utnyttelse, eksempelvis:

 • lav eller ingen lønn
 • ingen arbeidskontrakt
 • lange skift
 • lite fritid
 • tungt eller farlig arbeid, utsatt for arbeidsulykker
 • ikke arbeidsutstyr eller verneutstyr
 • uverdige sanitærforhold, leveforhold eller bolig

Se også etter tegn på om personen ikke kan kontrollere sin egen situasjon, eksempelvis:

 • isolasjon, kontroll eller begrenset bevegelsesfrihet
 • mangler norskkunnskaper
 • mangler kunnskaper om regler for norsk arbeidsliv
 • disiplinert gjennom et uoffisielt system av bøter, eller kontrollert gjennom gjeld
 • ikke fri til å avvikle arbeidssituasjonen på grunn av gjeld, trusler, manglende midler eller en annen sårbar situasjon

Kilder: