1.2 Æresrelatert vold og tvangsekteskap

Æresrelatert vold er en form for vold i nær relasjon der volden utøves for å beskytte en families ære, for å hindre tap av ære eller for å gjenopprette tapt ære. Tapt ære kan sammenlignes med å tape ansikt.

Ære handler her om omdømme til en familie eller storfamilie. En familie med et godt omdømme vil ha et krav på respekt fra andre i miljøet. Familiemedlemmene har felles ære, og vanæres én, rammes alle i familien. Det blir derfor viktig for en familie som lever etter en sterk æreskodeks å sikre at alle oppfører seg i henhold til dette regelsettet, og gardere seg mot rykter. Det er nemlig når vanæren blir offentlig at æren mistes. Vold for å opprettholde æren til storfamilien, kan derfor oppmuntres fra deler eller hele familien, og det kan være flere voldsutøvere som utøver volden, enten på eget initiativ eller på ordre fra andre. For å gjenopprette æren kan man velge å straffe, utstøte eller gifte vedkommende bort.

Også i NAV-sammenheng kan æresrelatert vold gi særskilte utfordringer når det gjelder sikkerhet, da det kan være flere potensielle voldsutøvere. Her kan hele samfunn bidra i overvåkningen av om en person, eksempelvis for å se om personen har kontakt med NAV. I tillegg kan brevpost og meldinger på telefonen sjekkes. Hør derfor med brukeren om hvordan kommunikasjonen bør foregå. Vær oppmerksom på faren med automatiske genererte brev hjem til voldsofferet, og lag en sikkerhetsplan.

Tvangsekteskap

Tvangsekteskap innebærer at personen ikke har reell mulighet til å forbli ugift uten represalier. Personen har heller ingen reell mulighet til å velge partner på tvers av familiens ønsker uten represalier. Personen kan også ha samtykket til et ekteskap etter utilbørlig press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold. (IMDi)

Det er viktig å være klar over at også gutter kan utsettes og at få omtaler det de opplever som tvangsekteskap, men omskriver det med «press om ekteskap», eller «jeg ønsket ikke giftemålet». Ekteskap forstås her som mer enn formelt registrerte ekteskap i offentlig norske registre, og omfatter derfor også såkalte religiøse ekteskap eller uregistrerte ekteskapskontrakter (nikah). Tvangsekteskap kan opptre innenfor alle kulturer og religioner.

Æresrelatert vold

Æresrelatert vold omfatter mer enn tvangsekteskap:

  • Tvang til å forbli i ekteskap for å unngå skam ved å ha en skilt kvinne i familien (inkludert uregistrerte      ekteskapskontrakter)
  • Utstøting fra familien eller trusler om dette
  • Oppdragelsesreiser, å bli brakt tilbake til opprinnelseslandet mot sin vilje, bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, eller trusler om dette.
  • Ekstrem sosial kontroll (i  ekteskap og under oppvekst) gjennom lite bevegelsesfrihet, lite råderett over livsvalg og vennekrets
  • Annen fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold for å få en person til å oppføre seg i henhold til      æreskodeksen. Typiske eksempler er påføring av skam og skyld for familiemedlemmers sykdom eller ærestap, slik som «Pappa har utviklet hjerteproblemer på grunn av din oppførsel».

Æresrelatert vold – ikke bare innvandrere

Personer i problematiske religiøse bruddprosesser, kan også trenge hjelp med integrasjon i samfunnet utenfor. Noen kan ha opplevd press rundt ekteskap, ekstrem sosial kontroll og utstøtelse. Ta da kontakt med hjelpekilden.no.

Ta kontakt for råd

  • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: I kompetansereamet inngår      representanter fra Budir, IMDi, UDI, AV-dir, Hdir, Politiet og NAV. Kompetanseteamet  gir råd til førstelinjen når de møter saker. Kompetanseteamet administrerer også botilbudet til ofre for æresrelatert vold. 478 09 050.
  • Røde Kors-telefonen  om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gir veiledning til både berørte og hjelpeapparat. De følger også opp saker gjennom sitt hjelpetilbud. Ansatte i Røde kors har taushetsplikt, og de som tar kontakt kan være anonyme. 815 55 201.
  • Skeiv verden hjelper personer med minoritetsbakgrunn som opplever å forelske seg i en av samme      kjønn. Nettside: https://www.skeivverden.no/

For mer informasjon, se Bufdirs samleside om æresrelatert vold og tvangsekteskap og Røde Kors telefonens nettside:


Kilder: