Pleiepenger - legens rolle

Informasjon om pleiepenger ved barns sykdom, for leger og andre behandlere.

Stortinget har vedtatt endringer i regelverket for pleiepenger ved barns sykdom. Endringene trådte i kraft 1. oktober 2017.

Hvem kan skrive legeerklæring?

Det nye regelverket åpner for at andre enn sykehusleger etter en viss tid kan fylle ut legeerklæringen. I de første 8 ukene med pleiepenger legeerklæringen fylles ut av sykehuslege. Etter 8 uker kan lege i spesialisthelsetjenesten fylle ut legeerklæringen.

Det er laget nytt søknadsskjema for pleiepenger til syke barn. Det er viktig at det nye skjemaet tas i bruk fordi dette skjemaet er tilrettelagt for det nye regelverket. Les mer på nav.no/pleiepenger.

Hva må legeerklæringen inneholde?

NAV må ha gode og utfyllende legeerklæringer for å behandle søknader om pleiepenger. Legeerklæringen må inneholde opplysninger om følgende:

  • Diagnose og diagnosekode. Benytt om mulig kodene fra ICD-10.
  • Barnets tilstand og funksjonsnivå på søknadstidspunktet og forventet tilstand i søknadsperioden
  • Om barnet trenger tilsyn og pleie hele tiden på grunn av sykdom eller skade, ikke alder. Barnets tilsyns- og pleiebehov må beskrives konkret.
  • Om det er behov for mer enn én omsorgsperson på full tid
  • Om barnet helt eller delvis forventes å kunne gå i barnehage, på skole/SFO/AKS

Ved behov for pleiepenger utover 8 uker må NAV alltid ha en ny og utfyllende legeerklæring. Legeerklæringen kan fylles ut av lege i spesialisthelsetjenesten. Den må i tillegg til opplysningene over også inneholde opplysninger om

  • Hvordan sykdommen til barnet har utviklet seg
  • Prognosen

Mer informasjon om legeerklæringer finner du også under veiledningen til søknadsskjemaet.

De viktigste endringene for pasientene:

Mindre strenge vilkår til sykdom

Pleiepenger kan innvilges når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Det er ikke krav til hvor alvorlig sykdommen må være.

Ingen karensdager

Det vil si at pleiepenger gis fra første dag.

Utvidet aldersgrense

Barnets aldersgrense er utvidet fra 12 år til 18 år. Fra 1.2.2018 kan du også ha rett til pleiepenger ved pleie av en person over 18 år som har en utviklingshemning og som er livstruende eller svært alvorlig syk.

Dagkonto

Det pleietrengende barnet har en dagkonto på 1300 dager (5 år) hvor det gis 100 prosent kompensasjon av lønnen.

Unntak fra dagkontoen

Det er innført en unntaksordning i tilfeller der dagkontoen på 1300 dager er brukt opp. Hvis barnet senere får en livstruende sykdom eller skade, kan det likevel gis pleiepenger. Pleiepenger etter unntaksbestemmelsen gis med 66 prosent kompensasjon av lønn.

Gradering

Pleiepenger kunne tidligere graderes ned til 50 prosent. I nytt regelverk kan pleiepenger graderes ned til 20 prosent.

Forbruk av dagkontoen ved gradering

Ved gradert uttak av pleiepenger vil det telles delvise dager fra kontoen til barnet. Dette vil gjøre at kontoen med pleiepenger kan tas ut over en lengre periode enn 5 år.

Tidsgrense

Uttak av pleiepenger kan ikke gjøres lenger enn til sammen 10 år. Alle perioder med pleiepenger legges sammen. 

Ny søknad etter 8 uker

Når det søkes om pleiepenger må en sykehuslege fylle ut legeerklæringen for de første 8 ukene. Etter 8 uker med pleiepenger må det søkes på nytt med ny legeerklæring, men legeerklæringen kan da fylles ut av en lege i spesialisthelsetjenesten.  

Overgangsregler

De som er innvilget pleiepenger etter gammelt regelverk beholder retten til pleiepenger ut vedtaksperioden. Hvis det er behov for forlengelse av pleiepengeperioden etter at nytt regelverk er trådt i kraft, vil nytt regelverk gjelde. Unntatt er de som har barn med svært alvorlig progredierende sykdom og som er innvilget pleiepenger etter gammelt regelverk. De har rett til pleiepenger etter gammelt regelverk frem til barnet dør eller fyller 18 år.