Elektronisk sykmelding og dialogmeldinger

Sykmeldingene og dialogmeldingene gir mange muligheter i kommunikasjonen mellom de som sykmelder og NAV.

Sykmeldingen – forenklet og tilpasset situasjonen

Den siste versjonen av sykmeldingen er basert på en elektronisk løsning og er derfor dynamisk, slik at spørsmålene i større grad er tilpasset den aktuelle situasjonen. Sammen med dialogmeldinger er det dermed enklere å gi mer målrettede og relevante helseopplysninger og å ha en god dialog mellom aktørene i sykefraværsarbeidet.

Et betydelig antall sykmeldinger med infeksjonsdiagnoser har en varighet på under 16 dager. Den nye sykmeldingen har derfor en litt forenklet versjon til bruk ved noen infeksjonsdiagnoser.

Når sykmeldingen passerer henholdsvis 8, 17 og 39 uker er det behov for mer omfattende opplysninger, og det stilles derfor flere og utdypende spørsmål.

Dialogmeldinger – mer effektiv kommunikasjon 

Gjennom en sikker kanal kan NAV nå sende sine meldinger elektronisk til sykmelder, eksempelvis angående dialogmøter. Du kan på din side sende melding til NAV angående en sykmeldt pasient. I tillegg kan oppfølgingsplanen fra arbeidsgiveren formidles til fastlegen via NAVs systemer dersom arbeidsgiveren sender denne elektronisk. Bruk av dialogmeldinger innebærer ingen nye oppgaver, men forventes å bidra til en mer effektiv kommunikasjonen og dialog mellom aktørene. På sikt gir systemet muligheter for videreutvikling.

Du finner mer informasjon under "Relatert informasjon".

Hvem gjelder det for?

Fra 1. januar 2010 ble legene pålagt å sende sykmeldingsattest og legeerklæring ved arbeidsuførhet til NAV elektronisk over linje. Du finner de aktuelle forskriftene under «Regelverk».

For at de som sykmelder skal kunne sende inn legeerklæringer til NAV er det en forutsetning at de har tatt i bruk PKI-løsning og den nødvendige programvaren. Les mer om forutsetningene.

Når leverandørene har utviklet et oppdatert EPJ-system, skal denne aktuelle løsningen tas i bruk av alle leger som er pålagt elektronisk innsending til NAV. Andre som skriver ut sykmeldingen fra sitt EPJ-system, må også ta i bruk ny versjon.     

Leger på sykehus sender i dag ikke sykmeldinger elektronisk til NAV. Det arbeides for å utvikle en løsning slik at de også får denne muligheten. Alle som sykmelder må imidlertid ta i bruk det reviderte innholdet i sykmeldingen uavhengig av format.

Sykmeldingsblanketter i papir vil ikke lenger bli trykket opp, men sykmeldingen er tilgjengelig på nav.no/sykmelder.

Takstene er tilpasset bruk av den nye sykmeldingen.

Fra 12. februar 2018 er gammel elektronisk sykmelding ikke lenger gyldig

I april 2015 sendte NAV brev til alle landets sykmeldere med informasjon om at ny, elektronisk sykmelding var utviklet og skulle tas i bruk så snart den aktuelle EPJ-leverandøren hadde løsningen klar. Vi minner om at de fleste allmennleger plikter å sende gjeldende sykmelding elektronisk til NAV i henhold til forskrift om elektronisk kommunikasjon med Arbeids- og velferdsdirektoratet, med noen få unntak.

Etter en lengre overgangstid bruker nå det store flertallet den nye sykmeldingen. Noen få sender imidlertid fortsatt den gamle. Fra 12. februar 2018 vil den gamle sykmeldingen ikke lenger være gyldig. Sendes denne likevel fortsatt elektronisk til NAV, vil den bli avvist i våre systemer.

Leger på sykehus sender i dag ikke sykmeldinger elektronisk til NAV og vil ikke bli berørt.

Hvis du ikke har den siste sykmeldingen tilgjengelig i ditt EPJ-system, bør du kontakte din leverandør eller NAVs Lege-/behandlertelefon 55 55 33 36. Tekniske spørsmål må du rette til din EPJ-leverandør.


Sykmeldingen og dialogmeldinger er basert på et sett tekniske spesifikasjoner og er utviklet av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Sykmeldernes foreninger har vært involvert i arbeidet.

For å stimulere til en raskest mulig implementering kunne EPJ- leverandører fram til 1. mars 2016 søke om tilskudd til videreutvikling av elektronisk samhandlingsløsning mellom de som sykmelder og NAV.

Sykmeldingen blir digital også for pasienten

Har du et oppdatert EPJ-system, vil pasienten finne sykmeldingen sin ved å logge inn på nav.no. Herfra kan pasienten sende den til arbeidsgiveren.

Se hvordan den digitale sykmeldingen ser ut for pasienten.

Den digitale søknaden om sykepenger – tidligere del D av sykmeldingen – innføres trinnvis de nærmeste månedene. Først ute er Aust-Agder og Nordland, der alle arbeidsgivere må hente sykmeldingen og søknader i Altinn fra henholdsvis 1. september og 1. oktober.

Se hvordan den digitale søknaden om sykepenger ser ut for pasienten.

Den videre innføringen vurderes fortløpende. Følg med på www.nav.no/digital sykmelding.