Adresser til innsending av sykmeldinger og inntektsopplysninger

Help

Sykmeldinger og inntektsopplysninger skal sendes til NAV Arbeid og ytelser.

Arbeidsgiver

Arbeidsgivere skal sende kravet om sykepenger og inntektsopplysningsskjemaet for sykepenger til NAV Arbeid og ytelser.

Sykmeldt

Hvis du mottar sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende kravet om sykepenger til NAV.

Sykmelder

Sykmeldere som ikke sender elektronisk, skal fra 15. juni sende sykmeldingens del A til ny adresse.