Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet blir trukket frem som et av regjeringens viktigste virkemiddel i bekjempelse av fattigdom.

Retten til et Kvalifiseringsprogram er forankret i Lov om Sosiale tjenester i NAV. Det er kommunen som er ansvarlig for disse tjenestene.

Målet med Kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging - også i tilfeller der veien fram kan være relativt lang og usikker. Forskning tilsier at programmet virker og statistikk viser at en høy andel av deltakerne kommer i arbeid.  

Hvem kan delta?

Personer i yrkesaktiv alder som har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold kan ha rett til deltakelse i programmet, jfr. § 29 i Lov om sosiale tjenester i NAV. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av om vedkommende vil kunne ha nytte av deltaking.

Søkere må ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering. I tillegg forutsettes det at arbeids- og velferdsforvaltningen kan tilby et program, som er hensiktsmessig og nødvendig for å styrke deltakers mulighet for å komme i arbeid.  

Mennesker som ikke greier å stå i jobb, bør vurderes med sikte på å komme over på en permanent trygdeytelse. Deltakelse i kvalifiseringsprogram vil også kunne bidra til slik avklaring.

Hva inneholder programmet?

Prinsippet om individuell utforming av kvalifiseringsprogrammet er grunnleggende. Det betyr at innholdet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger.

Programmet skal inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking og kan bestå av tiltak både fra kommunen, fylkeskommunen, Arbeids- og velferdsetaten, andre statlige myndigheter, frivillige organisasjoner og private bedrifter.

Programmet kan også inneholde andre tiltak som er med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Slike tiltak kan være motivasjons- og opplæringstiltak, mestringstrening og lignende. Det kan også settes av tid til helsehjelp, opptrening og egenaktiviteter.

NAV-kontoret har ansvar for å følge opp deltakerne og påse at programmet følges.

Omfang

Kvalifiseringsprogram skal være helårig og på 37,5 timer per uke. Kvalifiseringsprogram kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år til. Forlengelse utover to år kan gis etter særskilt vurdering.

Økonomisk støtte

Deltakelse i kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden skal sikre deltakere en forutsigbar og stabil økonomi. Ytelsen er skattepliktig.

  • Kvalifiseringsstønaden skal på årsbasis være to ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Deltakere som forsørger barn får et barnetillegg.
  • Husbankens bostøtteordning gjelder for deltakere i kvalifiseringsprogram.