Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et av regjeringens viktigste virkemiddel i bekjempelsen av fattigdom.

Kvalifiseringsprogrammet er forankret i Lov om Sosiale tjenester i NAV, og deltakelse i programmet er en rettighet for de som fyller vilkårene i loven, jamfør § 29.

Formålet med Kvalifiseringsprogrammet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av et individuelt tilrettelagt program og tett oppfølging. Forskning og statistikk viser at programmet virker, og at en høy andel av deltakerne kommer i arbeid.

Hvem kan delta?

Kvalifiseringsprogrammet gjelder for personer mellom 18 og 67 år med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller arbeidsmarkedsloven.

Rett til kvalifiseringsprogram forutsetter at søkeren har gjennomgått en arbeidsevnevurdering, og at tett og koordinert bistand gjennom deltakelse i programmet vurderes som hensiktsmessig og nødvendig for å styrke vedkommendes mulighet for deltakelse i arbeidslivet.

Hva inneholder programmet?

Innholdet i Kvalifiseringsprogrammet skal tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger. Den vesentlige delen av programmet skal bestå av tiltak som direkte forventes å styrke deltakers muligheter for overgang til arbeid etter endt program. Programmet kan også inneholde tiltak som kan være med på å støtte opp under og forberede overgang til arbeid. Det kan settes av tid til aktiviteter som bedrer deltakers helse.

Omfang

Et kvalifiseringsprogram skal være helårig og omfang 37,5 timer per uke, og kan gis for en periode på inntil ett år. Etter en ny vurdering kan det forlenges med ett år. Forlengelse utover to år kan gis etter en særskilt vurdering. 

Økonomisk støtte

Deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet gir rett til kvalifiseringsstønad. Stønaden skal sikre deltakere en forutsigbar og stabil økonomi. Ytelsen er skattepliktig.

  • Kvalifiseringsstønaden skal på årsbasis være 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Deltakere som forsørger barn får et barnetillegg.
  • Husbankens bostøtteordning gjelder for deltakere i kvalifiseringsprogram.