Kvalifiseringsstønad og andre økonomiske ordninger

Deltakelse i kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad, og beløpet skal på årsbasis være to ganger folketrygdens grunnbeløp. For de som forsørger barn, ytes et barnetillegg. Husbankens bostøtteordning gjelder for deltakere i kvalifiseringsprogrammet.

Kvalifiseringsstønad

Deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet gir rett til kvalifiseringsstønad, og beløpet skal på årsbasis være 2G, to ganger folketrygdens grunnbeløp. Stønaden er pensjonsgivende og skattepliktig.

Deltakere under 25 år mottar 2/3 av stønaden.

Til dem som forsørger barn ytes et barnetillegg på kr 27 per barn fem dager i uken.

Ugyldig fravær

Ved ugyldig fravær reduseres stønaden tilsvarende. Dersom kommunen ved illegitimt fravær foretar en reduksjon av kvalifiseringsstønaden, er det å betrakte som en gjennomføring av det opprinnelige vedtaket, og ikke noe nytt enkeltvedtak. Men dersom tildelingsvedtaket ikke inneholder bestemmelser som tar forbehold om illegitimt fravær, vil trekk i stønaden være et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

Inntektsgivende arbeid

Deltakere vil normalt ikke ha arbeidsinntekt ved oppstarten av program. Arbeidsprøving og lønnet arbeid kan inngå i programmet etter hvert. Dersom en deltaker i kvalifiseringsprogram likevel har inntektsgivende arbeid, skal stønaden inkludert barnetillegg reduseres tilsvarende, beregnet i forhold til antall timer i inntektsgivende arbeid.

Deltakere kan ha inntil 50 prosent stilling i kombinasjon med kvalifiseringsprogrammet. Summen av inntektsgivende arbeid og andre aktiviteter innenfor programmet skal utgjøre full tid. Stønaden reduseres ikke på grunn av mottatt barnebidrag.

Annen reduksjon

Kvalifiseringsstønaden reduseres krone for krone dersom vedkommende har rett til dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger eller foreldrepenger.

Ved etterbetaling av dagpenger, sykepenger eller foreldrepenger, kan kommunen kreve hel eller delvis refusjon dersom vedkommende har fått kvalifiseringsstønad til samme formål og for samme tidsrom.

Utbetaling

Utbetaling av kvalifiseringsstønad skjer etterskuddsvis på grunnlag av registrert frammøte.

Kommunen beslutter hvordan og til hvilke tidspunkter utbetaling skal skje.

Dersom en person har fått utbetalt høyere kvalifiseringsstønad enn det vedkommende har krav på, kan det overskytende trekkes i framtidig stønad.

Husbankens bostøtte

Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan søkes dersom husstanden har lave inntekter og høye boutgifter. Støtten beregnes ut fra husstandens samlede likningsinntekter og boutgifter.

Deltakere på Kvalifiseringsprogrammet vil bostøttemessig bli behandlet på samme måte som deltakere på Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. Deltakere i Kvalifiseringsprogrammet kan få statlig bostøtte. Statlig bostøtte administreres av Husbanken og kommunene, og kan søkes dersom husstanden har lave inntekter og høye boutgifter. Mer informasjon om bostøtte finner du på nettsiden til Husbanken.