Arbeidsrettede tiltak

NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak er fleksibelt og kan tilpasses den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening for å komme i arbeid.

Det er situasjonen på arbeidsmarkedet og politiske føringer som bestemmer utformingen, omfanget og sammensettingen av arbeidsrettede tiltak. Formål og målgrupper varierer fra tiltak til tiltak. Vi baserer tilbudet om arbeidsrettede tiltak på individuell behovsvurdering, og mulighet for å kombinere forskjellige tiltak for å styrke muligheten til jobb. Arbeidsrettede tiltak er ikke en rettighet, men kan tilbys arbeidssøkere med behov for situasjonsbestemt bistand til å skaffe seg en jobb. Arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne og behov for mer omfattende bistand, kan ha rettigheter til et bredere spekter av NAVs tiltak og virkemidler. I økende grad legges det vekt på å sette sammen tjenester og virkemidler i en helhetlig plan utfra arbeidssøkerens behov og mål. Dette er et av målene med NAV-reformen.

Arbeidsrettede tiltak skal bidra til å:

  • styrke kompetansen, evnen til, og trening i å arbeide
  • øke muligheten for vanlig arbeid (i ordinært arbeidsliv)
  • skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft
  • forebygge og dempe skadevirkningene av arbeidsledighet
  • hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet

For å kunne delta på et arbeidsrettede tiltak er det en forutsetning at du er registrert som arbeidssøker hos NAV. Det er også et krav om å være reell arbeidssøker.

Gjennom Ny GIV Oppfølgingsprosjektet er det et mål å komme fram til varig system for oppfølging av ungdom og bærekraftige strukturer for samarbeid. Et element i dette er å finne fram til gode kombinasjonsmodeller av utdanning og bruk av arbeidspraksis hvor utdanningsmyndighetene og NAV i fellesskap bidrar til økt gjennomføring av videregående opplæring. NAV bruker her arbeidsrettede tiltak overfor en målgruppe der hovedmålet i første omgang ikke er arbeid, men å fullføre videregående opplæring. Ettersom denne opplæringen imidlertid er et minimum for å klare seg på arbeidsmarkedet, har NAV vurdert det som viktig å bidra til å redusere risiko for fremtidig ledighet og avhengighet av offentlige ytelser. NAV bidrar derfor i dette prosjektet med arbeidsrettede tiltak, i hovedsak arbeidspraksis. Kunnskapsdepartementets nye Stortingsmelding nr. 20 På rett vei (2012-2013) fremmer tiltak som vil gjøre videregående opplæring mer variert, fleksibel og praktisk.

Kombinasjoner mellom sektorenes virkemidler vil likevel for noen få være nødvendig og hensiktsmessig. Departementene vil derfor bruke erfaringene fra Ny GIV som grunnlag for å videreutvikle dette samarbeidsområdet.

Før tildeling av tiltak, bør deltakelse i tiltaket vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at deltakeren skal skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid. Alle som oppsøker et NAV-kontor har rett til å få sitt behov for bistand til å komme i arbeid vurdert, gjennom en behovs-, eller arbeidsevnevurdering (jf § 14 a i NAV-loven). Arbeids- og velferdsetaten har ansvar for å gjennomføre behovs- eller arbeidsevnevurderingen og at det utarbeides en aktivitetsplan i etterkant der mål og aktiviteter fremgår som kan føre til jobb. Planen kan inneholde aktiviteter innenfor utdanning (f.eks. søke utdanning på egenhånd), helse og/eller NAVs tjenester og virkemidler. Valg, utforming og varighet av tiltak og andre aktiviteter foretas i samarbeid med deltakeren.

Tiltaksdeltakere må være fylt 16 år. Det kan gjelde høyere aldersgrenser for enkelte tiltak.

Arbeidspraksis

Det vanligste arbeidsrettede tiltaket benyttet overfor ungdom er arbeidspraksis i ordinær virksomhet. Dette tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Det skal utarbeides en plan for den enkelte deltaker. I Ny GIV-samarbeidet er det et mål at arbeidspraksistiltak skal kombineres med tilpassede opplæringselementer fra fylkeskommunens videregående opplæring.

Du finner mer detaljert informasjon om de ulike arbeidsrettede tiltakene på nav.no