Elektronisk informasjon om vederlagstrekk

Kommunene kan nå hente nødvendig informasjon i en ny elektronisk løsning. Fra 1. juni 2017 vil derfor ikke kommunene få hjelp fra NAV på telefon eller skriftlig hjelp.

NAV har i samarbeid med kommunenes systemleverandører laget en elektronisk løsning for å hente nødvendige opplysninger for å beregne vederlagstrekk.

Det nye systemet blir hovedkanal for kommunikasjonen mellom NAV og kommunene. NAV vil samtidig fase ut papiroversiktene over utbetalte ytelser til innbyggere som kommunen skal beregne vederlagstrekk for.

Alle kommuner må kontakte systemleverandørene sine for å oppgradere sitt system. Når kommunene har gått over til den nye løsningen, vil de til enhver tid ha oversikt over opplysningene de trenger for å kunne beregne vederlagstrekkene. Det er ikke nødvendig at en beboer er registrert i Folkeregisteret i sykehjemmets kommune for at kommunen skal kunne innhente informasjonen elektronisk.

Kommunen skal fortsatt melde fra om innleggelse og utskriving

Kommunen må fortsatt sende manuelle meldinger til NAV om innleggelse og utskriving. Dette er ikke en del av den elektroniske løsningen.

Meldingene sendes som vanlig til NAV Familie- og pensjonsytelser 2, Postboks 6600 Etterstad, 0607 OSLO. Se under Skjema.

Det er viktig at NAV får melding om innleggelse/utskriving, særlig når beboer har en hjemmeboende ektefelle, og når en beboer har grunnstønad og/eller hjelpestønad. Pensjonen skal omregnes dersom pensjonistene bor hver for seg, og i de fleste tilfeller vil NAV stanse grunnstønad og hjelpestønad ved institusjonsopphold. 

Fakta

Vederlagstrekk er det beløpet den enkelte beboer betaler til kommunen/sykehjemmet for opphold på sykehjem. Størrelsen på vederlagstrekket fastsettes av kommunen/sykehjemmet og beregnes blant annet ut fra beboerens pensjonsinntekter.

Betaling for opphold i sykehjem skjer ofte ved at det blir trukket i beboerens pensjon, i utbetalingsoversikten blir dette vist som vederlagstrekk. I noen tilfeller kan det i tillegg bli sendt regning for oppholdet. Det er kommunen som svarer på spørsmål om beregningen.