Flere mottar sosialhjelp

Andelen sosialhjelpsmottakere har økt siden 2012. For unge mellom 18 og 24 år er økningen mindre enn for andre aldersgrupper.

Ifølge tall fra NAV mottok 1,6 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år sosialhjelp i 2014. Fire av ti sosialhjelpsmottakere er innvandrere, og de med bakgrunn fra afrikanske og asiatiske land utgjør den største gruppen.

– Innvandrere fra disse landene har lavere arbeidsdeltakelse enn andre grupper, og har ikke opparbeidet seg rettigheter til andre trygdeytelser. Sosialhjelp er ofte den eneste mulige inntektssikringen, sier NAVs kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt.

Store geografiske forskjeller

Mens over 2 prosent av befolkning i Hedmark mottok økonomisk sosialhjelp i 2014, var andelen i Sogn og Fjordane bare halvparten. Også mellom kommuner er det store forskjeller. I Oslo var andelen sosialhjelpsmottakere dobbelt så høy som i Tromsø. Det er også store forskjeller i innvandrernes sosialhjelpsmottak. Mens hver fjerde bosatte innvandrer fra Afrika mottok økonomisk sosialhjelp i Fredrikstad i 2014, var andelen i Tromsø mye lavere. Her mottok bare hver tiende innvandrer i samme gruppe sosialhjelp.

– Mye av forskjellen skyldes antakelig at andelen innvandrere i befolkningen varierer mellom fylker og kommuner. I tillegg varierer andelen nyankomne flyktninger. I hvilken grad kommunene har klart å integrere nyankomne flyktninger i arbeidslivet etter introduksjonsprogrammet spiller nok også inn, sier Åsholt.

Unge sosialhjelpsmottakere

Ifølge NAV er det flere sosialhjelpsmottakere blant unge mellom 18 og 24 enn i andre aldersgrupper.

– Det skyldes i hovedsak at unge som står utenfor arbeidslivet ikke har opparbeidet seg rettigheter til andre trygdeytelser i samme grad som eldre grupper. Til gjengjeld mottar de unge sosialhjelp bare i en kort periode, sier Åsholt . 

– Andelen unge har økt mindre sammenliknet med andre aldersgrupper i perioden. Det kan tyde på at kommunenes arbeid med unge har effekt. Arbeidet med - og oppfølging av ungdom er en prioritert oppgave i NAV, og flere NAV-kontor har etablert egne ungdomsteam, forteller han.