Hedmark

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.
YtelsePeriodeAntall
Alderspensjon 1Måneder0
Arbeidsavklaringspenger (AAP)Uker9
Avtalefestet pensjon (AFP) 1Måneder0
BarnebidragMåneder4
Barnebidrag - bidragsforskuddMåneder1
Barnetrygd - EØSMåneder 6
Barnetrygd - ordinær etter søknadMåneder1
Barnetrygd - uten søknad 3Måneder0
Barnetrygd - utvidetMåneder2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 6Måneder7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 6Måneder6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 6Måneder3
Dagpenger9Dager21
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 7Måneder2
Enslig forsørger - overgangsstønadMåneder2
Foreldrepenger - engangsstønadUker6
Foreldrepenger 4Uker12
Foreldre-/svangerskapspenger - refusjon arbeidsgiver 8Uker12
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygdMåneder1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter)Måneder1
GjenlevendepensjonMåneder1
GravferdsstønadUker4
Grunn- og hjelpestønadMåneder4
Hjelpemidler i hjemmetUker5
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifterUker2
Kontantstøtte - EØSMåneder6
Kontantstøtte - OrdinærMåneder3
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse)Måneder3
Pleiepenger (inkl. opplæring og omsorg)Måneder1
Supplerende stønadMåneder1
SvangerskapspengerUker6
Sykepenger - forlengelseUker 1
Sykepenger - førstegangssøknad 5Uker 2
Sykepenger - reisetilskuddUker0
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16Uker4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17Uker4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperiodenUker4
TilleggsstønaderUker3
Tiltakspenger (inkl. individstønad)Uker 3
UføreMåneder8
Uføre - barnetillegg og ektefelletilleggMåneder 2
Yrkesskade - menerstatningMåneder12
Yrkesskade - skademeldingMåneder2
Yrkessykdom - menerstatningMåneder12
Yrkessykdom - skademeldingMåneder12

 

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4 Det vil forlenge saksbehandlingstiden dersom du søker for tidlig, dette fordi vi trenger oppdatert inntektsinformasjon for å behandle saken.

5 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt NAV får sykmeldingens del D + inntektsopplysninger fra arbeidsgiver.

6 Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

7 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".

8 Gjelder saker der arbeidsgiver betaler lønnen til arbeidstaker, men får refusjon fra NAV.

9 Saksbehandlingstiden regnes fra de tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon