Vestfold

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.
YtelsePeriodeAntall
Alderspensjon 1Måneder 0
Arbeidsavklaringspenger (AAP)Uker8
Avtalefestet pensjon (AFP) 1Måneder 0
BarnebidragMåneder 4
Barnebidrag - bidragsforskuddMåneder 1
Barnetrygd - EØS 2Måneder6
Barnetrygd - ordinær etter søknadMåneder2
Barnetrygd - uten søknad 3Måneder -
Barnetrygd - utvidetMåneder2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 6Måneder7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 6Måneder6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 6Måneder3
Dagpenger9Dager 21
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 7Måneder2
Enslig forsørger - overgangsstønadMåneder2
Foreldrepenger - engangsstønadUker 4
Foreldrepenger 4Uker 8
Foreldre-/svangerskapspenger - refusjon arbeidsgiver 8Uker8
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygdMåneder 1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter)Måneder 1
GjenlevendepensjonMåneder 1
GravferdsstønadUker4
Grunn- og hjelpestønadMåneder 4
Hjelpemidler i hjemmetUker5
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifterUker 2
Kontantstøtte - EØS 2 6
Kontantstøtte - OrdinærMåneder 3
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse)Måneder 3
Pleiepenger (inkl. opplæring og omsorg)Måneder 1
Supplerende stønadMåneder1
SvangerskapspengerUker 6
Sykepenger - forlengelseUker1
Sykepenger - førstegangssøknad 5Uker 3
Sykepenger - reisetilskuddUker 2
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16Uker3
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17Uker3
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperiodenUker3
TilleggsstønaderUker6
Tiltakspenger (inkl. individstønad)Uker 4
UføreMåneder4
Uføre - barnetillegg og ektefelletilleggMåneder4
Yrkesskade - menerstatningMåneder12
Yrkesskade - skademeldingMåneder 2
Yrkessykdom - menerstatningMåneder12
Yrkessykdom - skademeldingMåneder12

 

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4 Det vil forlenge saksbehandlingstiden dersom du søker for tidlig, dette fordi vi trenger oppdatert inntektsinformasjon for å behandle saken.

5 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt NAV får sykmeldingens del D + inntektsopplysninger fra arbeidsgiver.

6 Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

7 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".

8 Gjelder saker der arbeidsgiver betaler lønnen til arbeidstaker, men får refusjon fra NAV.

9 Saksbehandlingstiden regnes fra de tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon.