Akershus

Her finner du en oversikt over forventet saksbehandlingstid for de aller fleste ytelsene i NAV.
YtelsePeriodeAntall
Alderspensjon 1+2Måneder 0
Arbeidsavklaringspenger (AAP)Uker8
Avtalefestet pensjon (AFP) 1Måneder 0
BarnebidragMåneder6
Barnebidrag - bidragsforskuddMåneder 1
Barnetrygd - ordinær etter søknadMåneder 2
Barnetrygd - EØS 2Måneder6
Barnetrygd - uten søknad 3Måneder0
Barnetrygd - utvidetMåneder 2
Bilstønad: Stønad til spesialtilpasset kassebil 6Måneder7
Bilstønad: Stønad til spesialutstyr og tilpasning 6Måneder6
Bilstønad: Tilskudd til bil til arbeid og utdanning 6Måneder3
Dagpenger 
Dager21
EngangsstønadUker8
Enslig forsørger - barnetilsyn og stønad til skolepenger 7Måneder3
Enslig forsørger - overgangsstønadMåneder3
Foreldrepenger 4Uker4
Forsikring - frivillig yrkesskadetrygdMåneder 1
Forsikring - sykepenger for selvstendig næringsdrivende/små bedrifter)Måneder1
GjenlevendepensjonMåneder 1
GravferdsstønadUker 4
Grunn- og hjelpestønadMåneder 4
Hjelpemidler i hjemmetUker4
Hjelpemidler i hjemmet - reiseutgifterUker 2
Kontantstøtte - EØS 2Måneder6
Kontantstøtte - OrdinærMåneder 2
Oppfostringsbidrag (ved omsorgsovertakelse)Måneder 3
Pleiepenger (inkl. opplæring og omsorg)Måneder 1
Supplerende stønadMåneder1
Svangerskapspenger 4Uker 4
Sykepenger - forlengelseUker 2
Sykepenger - førstegangssøknad
Uker 4
Sykepenger - reisetilskuddUker 4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver dag 1-16Uker4
Sykepenger - refusjon arbeidsgiver fra dag 17Uker4
Sykepenger - søknad unntak arbeidsgiverperiodenUker4
TilleggsstønaderUker5
TiltakspengerUker 5
UføreMåneder5
Uføre - barnetillegg og ektefelletilleggMåneder5
Yrkesskade - menerstatningMåneder12
Yrkesskade - skademeldingMåneder 2
Yrkessykdom - menerstatningMåneder12
Yrkessykdom - skademeldingMåneder12

1 Du får første utbetaling til ønsket tidspunkt hvis NAV får søknad senest i løpet av måneden før uttaksmåneden/måneden du søker om. Ved behov for manuell behandling kan det ta lengre tid.

2 Saksbehandlingstiden påvirkes av tiden det tar før NAV får dokumentasjon (SED-dokumenter) fra EU-/EØS-land.

3 Som hovedregel innvilges barnetrygd automatisk senest to måneder etter fødsel for barn født i Norge.

4 Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet NAV har mottatt all nødvendig dokumentasjon, dette gjelder også inntektsmeldingen fra arbeidsgiver.

5 Den oppgitte saksbehandlingstiden på spesialtilpasset kassebil gjelder frem til vedtak er fattet. Saksbehandlingstiden for stønad til spesialutstyr varierer og er opptil syv måneder i kompliserte saker.

6 Enslige forsørgere kan også ha søkt tilleggsstønader der saksbehandlingstid er opplyst under ytelsen "Tilleggsstønader".