Lover og regler

Help

Se aktuelle lover, rundskriv og forskrifter i NAVs rettskilder, og personvernerklæringen.

Rettskildene

I rettskildene finner du lover som gjelder NAVs virksomhet: folketrygdloven, NAV-loven, lov om sosiale tjenester, personopplysningsloven m.m. Du finner også rundskriv, forskrifter og vedlegg.