Strengere kontroll

Det første etteroppgjøret av uføretrygd førte til 71 millioner kroner betalt tilbake til NAV.

Fra høsten 2016 begynte NAV med et årlig etteroppgjør, som skal vurdere om uføretrygden har vært riktig justert i forhold til pensjonsgivende inntekt. Hvis brukeren hadde fått utbetalt for mye, måtte beløpet tilbakebetales. Hvis bruker hadde fått utbetalt for lite, ble beløpet etterbetalt.

Det var 12 000 brukere som hadde hatt høyere inntekt enn de hadde oppgitt i 2016, og som dermed fikk krav om tilbakebetaling. Ved utgangen av 2016 var nær halvparten av tilbakebetalingssakene oppgjort. Dette utgjør cirka 71 millioner kroner betalt tilbake til NAV.

Det var om lag 3 000 brukere som hadde hatt lavere inntekt enn de hadde oppgitt, og som dermed fikk etterbetalt uføretrygd, i alt 33 millioner kroner.

Nedgang i anmeldt trygdesvindel

NAV anmeldte trygdesvindel for 233 millioner kroner i 2016, mot 302 millioner kroner i 2015. Nedgangen skyldtes i stor grad betydelig færre anmeldte saker om arbeidsavklaringspenger. I 2014 og 2015 var dette området høyt prioritert. NAV kontrollerte da saker som gikk flere år tilbake i tid, noe som førte til svært mange anmeldelser.

Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere NAV. A-ordningen, som kom i 2015, krever at arbeidsgivere leverer inntektsopplysninger for sine ansatte hver måned. NAV har avdekket rundt 60 prosent av sakene ved å sammenligne disse opplysningene med informasjon brukeren selv har gitt til NAV.

Forebygging av trygdemisbruk

Forebyggende virksomhet har vært prioritert i 2016. NAV har lagt ekstra vekt på saksbehandling av feilutbetalinger og NAV-kontorene og forvaltningsenhetene har fått opplæring for at de skal bli oppmerksomme på risikosaker.

Det er også utarbeidet ny tekst til meldekortene for dagpenger og arbeidsavklaringspenger hvor det gis bedre informasjon om konsekvenser for ytelsene ved opphold i utlandet.

Verdien av å avdekke svindelsaker har økt. Konservativt beregnet var innsparingen i 2016 78 millioner kroner mot 51 millioner kroner i 2015.

Les mer i Aktiviteter og resultater, kapittel 3 i Årsrapport 2016.