Redusert driftsbudsjett for andre år på rad

NAVs driftsbudsjett for 2016 var på 11,7 milliarder kroner. Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt på 0,7 prosent ga realnedgang i arbeids- og velferdsetatens rammer for andre år på rad.

Driftsbudsjettet hadde dermed en realnedgang på 78 millioner kroner, mens årsresultatet viste et mindreforbruk på i underkant av 200 millioner kroner.

I ledelseskommentaren til regnskapet står det:

«Etaten har fortsatt noen kjente mangler for å oppfylle økonomiregelverket i etatens fag- og økonomisystemer. Etaten har iverksatt kompenserende kontroller for å ivareta hensikten bak kravene. NAV tar sikte på å løse disse utfordringene i det videre arbeidet med moderniseringen og ved implementeringen av nye systemløsninger.»

Utbetaling av ytelser

I 2016 utbetalte NAV totalt 492,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 18,1 milliarder fra 2015. Den største utgiftsveksten gjelder alderspensjon som har bidratt med en utgiftsøkning på 11,1 mrd. kroner. Uføretrygd og dagpenger har økt med henholdsvis 3,4 og 1,7 mrd. kroner. Øvrig utgiftsøkning i 2016 skyldes i hovedsak befolkningsvekst og pris- og lønnsvekst.

Les hele Årsregnskap, kapittel 6 i Årsrapport 2016.