NAV rykker nærmere arbeidsgiverne

NAV har økt kontakten med arbeidsmarkedet og gitt flere arbeidsgivere bistand i 2016.

Kontakten mellom NAV og arbeidsgivere har blant annet vært i form av bransjetreff, matchemøter, jobbmesser og inngåelse av intensjonsavtaler med arbeidsgivere om formidling av arbeidskraft. Dette har vært tillitsskapende og bidratt til en økning i antall direktemeldte stillinger til NAV, og en økning i antall arbeidssøkere som NAV får ut i jobb.

 I 2016 ble det i snitt registrert 7 095 direktemeldte stillinger per måned, som var en kraftig økning i forhold til foregående år. For ytterligere å øke tilgangen på ledige stillinger har NAV inngått avtaler med store aktører i markedet om automatisk overføring av ledige stillinger til NAV. Økt stillingstilfang vil bidra til å gi etaten en bedre oversikt over etterspørselen etter arbeidskraft.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Endringer i lønnstilskuddsordningene, samt innføring av arbeidstreningstiltaket fra januar 2016 har medført at NAV har en tydeligere dialog med arbeidsgivere. Det er lavere terskel for NAV og arbeidsgiver å opprette dialog om behov for tilrettelegging på arbeidsplassen.

Avtalen bidrar til å kartlegge arbeidsgiveres behov for oppfølging som igjen kan sikre at NAV kan bistå med inkluderingskompetanse. Det har samlet sett resultert i økning i bruk av tiltak med lønnstilskudd og arbeidstrening.

I arbeidet med å sikre et inkluderende arbeidsliv er hovedoppgaven til NAVs arbeidslivsentere å støtte IA-virksomhetene. I 2016 var det totalt 66 834 tilfeller der NAV har bistått IA-virksomheter.

Oppfølging  av ungdom

Ungdom under 30 år er den gruppen som i størst grad er prioritert for oppfølging og bruk av arbeidsrettede tiltak, hvor målet er å få flere til å fullføre videregående utdanning eller kommer ut i arbeid. I 2016 var overgangen til arbeid blant unge under 30 år som var registrert som arbeidssøkere eller med nedsatt arbeidsevne på 60 prosent, mot 55 prosent i 2015.

Gruppen er svært sammensatt og det er i mange tilfeller behov for «skreddersydd» oppfølging.  De fleste NAV-kontor har organisert arbeidet i egne ungdomsteam eller har egne veiledere som jobber med ungdom.  Det er også et godt samarbeid med andre etater som utdanning- og helsesektoren i dette arbeidet. 

I tillegg til at unge er prioritert gjennom den ordinære driften er det også en rekke satsinger og forsøk rettet mot gruppen. Dette inkluderer blant annet jobbstrategien for unge med nedsatt funksjonsevne. Strategien har bidratt både til å styrke inkluderingskompetansen i NAV og hos arbeidsgivere og til å utvikle aktiviteter som stimulerer arbeidsgivere til å ansette unge med nedsatt arbeids- eller funksjonsevne. 

Les mer i Aktiviteter og resultater, kapittel 3 i Årsrapport 2016.