Forenkling av styringen i NAV

I 2016 har NAV videreført arbeidet med å forenkle styringen og dreiningen fra måling av gjennomførte aktiviteter til måling av oppnådde effekter.

Året har vært preget av bedre resultater innen markedsarbeid, oppfølging av brukere og gjennomføring av arbeidsrettede tiltak. Derimot er det lavere måloppnåelse innen saksbehandlingen av ytelser sammenlignet med 2015. Dette skyldes at NAV har fått inn flere saker som gjelder ytelser og at ytelsesforvaltningen har vært gjennom en omfattende omorganisering i 2016. NAV forventer en gradvis bedring av resultatene på dette området gjennom 2017.

NAVs interne styringsdokumenter har nå færre mål- og resultatkrav enn tidligere. I tillegg er NAV i dialog med Arbeids- og sosialdepartementet om å forenkle det årlige tildelingsbrevet, som stiller krav til hvilke resultater NAV skal oppnå. I 2016 har NAV også utarbeidet nye styringsprinsipper som skal ligge til grunn for lederutviklingen i NAV. Arbeidet med å forenkle mål- og resultatstyringen fortsetter i 2017.

En arbeidsgruppe har i 2016 sett på hvordan vi best skal utvikle NAV-kontorene fremover. Rapporten «Utvikling av NAV-kontor» anbefaler at NAV-kontorene i større grad skal kunne fastsette egne lokale mål- og resultatkrav.

3 prioriterte områder

Det er ikke avdekket vesentlig styringssvikt, feil og mangler i 2016. Imidlertid har NAV valgt ut tre områder der styringen skal forbedres:

  • Feilutbetalingsområdet. NAV har utarbeidet en handlingsplan som innebærer at flere tiltak skal iverksettes i 2017.
  • Informasjonssikkerhet. NAV vil iverksette flere tiltak for å redusere risikoen for at ansatte gjør urettmessige oppslag i personopplysninger.
  • Oppfølging av Riksrevisjonens merknader. Hvert år går Riksrevisjonen gjennom NAVs virksomhet. NAV legger vekt på å følge opp merknadene fra revisjonen.

Nytt lederutviklingsprogram

I 2016 iverksatte NAV lederutviklingsprogrammet PULS (Program for utvikling av lederskap og samhandling i NAV). Programmet skal bidra til at ledere kan omsette mål og strategier til resultater.

Les mer i Styring og kontroll, kapittel 4 i Årsrapport 2016