Flere brukere og raskere omstillingstakt

NAV må gjøre mer for mindre gjennom digitalisering, fornying og tøffere prioriteringer for å kunne møte veksten i antall brukere i årene fremover.

NAVs årsrapport retter blikket mot de viktigste samfunnsmessige trendene på arbeids- og velferdsområdet fram mot 2030, og konsekvensene dette får for NAV. Disse vurderingene er i all hovedsak hentet fra NAVs omverdensanalyse 2016.

Flere brukere

NAV venter fortsatt sterk befolkningsvekst med en særlig økning blant eldre og innvandrere. Dette vil bidra til at vi får økt antall brukere innenfor områdene alderspensjon, hjelpemidler og utlandssaker. NAV må satse på selvbetjening, økt automatisering og mer kunnskapsbasert tjenesteutvikling for å møte denne utviklingen.

Raskere omstillingstakt i arbeidslivet

Som følge av globalisering, teknologisk utvikling og endret oljepris venter vi at omstillingene i arbeidslivet vil skje raskere og i større omfang enn tidligere. Arbeidstakerne må trolig skifte jobb og oppdatere kompetansen sin oftere enn før.

Vi kan komme til å oppleve perioder med økt arbeidsledighet for enkelte næringer, yrkesgrupper eller regioner og perioder med økt risiko for at flere blir varige stønadsmottakere. Dette vil stille større krav til NAVs arbeidsmarkedskompetanse og vår evne til å bidra til yrkesmessig og geografisk mobilitet.

Nye muligheter gjennom digitalisering

Brukerne forventer personlig tilpassede tjenester som støtter dem i deres situasjon og at fysiske og digitale kanaler henger sammen. Ny teknologi, bedre datafangst og avansert analyse vil gjøre det mulig for NAV å utvikle bedre tjenester og målrette innsatsen dit den gir best resultat. Dette vil kreve store investeringer, og endre kravene til kompetanse og måten vi arbeider på.

Moderat oppgangskonjunktur

Den oljedrevne nedgangskonjunkturen ser nå ut til å gå mot slutten og NAV venter en moderat oppgangskonjunktur i år og i 2018. NAV venter imidlertid fortsatt nedgang i oljeinvesteringene i år, og at det blir en utflating i 2018. Sysselsettingen innenfor utvinning av olje og gass og industri- og tjenestenæringer som leverer til oljeindustrien, vil derfor fortsette å falle, men nedgangen vil avta i løpet av de to neste årene. I andre deler av industrien venter vi økt aktivitet og økt sysselsetting både i år og neste år.

NAV anslår at totalt antall registrerte helt arbeidsledige ledige vil gå ned fra et gjennomsnitt på 84 000 i 2016 til 79 000 i 2017, noe som tilsvarer en ledighet på 2,9 prosent av arbeidsstyrken. I 2018 venter vi at ledigheten vil ligge på 76 000 i gjennomsnitt, noe som tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

Les mer i Vurdering av framtidsutsikter, kapittel 5 i Årsrapport 2016