Bruker ressurser på de som trenger det mest

NAVs kanalstrategi sier at vi skal bruke ressursene på de brukerne som har størst behov for oppfølging. I april startet NAV-kontorene med å henvise flest mulig brukere til telefon eller nav.no. Dermed får NAV-kontorene frigjort tid til å følge opp de som trenger hjelp for å komme i arbeid eller utdanning.

NAV jobber kontinuerlig med å forbedre selvbetjeningsløsninger og telefontjeneste for å redusere brukernes behov for kontakt med veileder.

I løpet av 2017 har alle fylkene opprettet team med jobbspesialister, som samarbeider tett med både arbeidssøkerne og arbeidsgiverne før og etter at arbeidsforholdet har startet.

Andelen arbeidssøkere som kom i jobb med bistand fra NAV økte fra 63 til 66 prosent.

I kapittelet om aktiviteter og resultater kan du også lese om: 

  • Nye satsinger for å få ungdom på skole eller i jobb 
  • Tettere samarbeid med arbeidsgivere 
  • God måloppnåelse på hjelpemiddelområdet
  • Flere flyktninger på arbeidsmarkedstiltak 
  • Brukertilfredsheten har en score på 4,5 poeng av 6 muligefor både personer og virksomheter.

 Når det gjelder digitale forbedringer, kan du blant annet lese at:

  • Antall besøk på nav.no økte fra 59 til 62 millioner.
  • Digital sykemelding ble lansert.
  • I juni fikk NAV Digitaliseringsprisen for den digitale sykefraværsoppfølgingen.
  • I desember lanserte NAV en digital aktivitetsplan, som muliggjør nettbasert dialog mellom brukere og veiledere.
  • Arbeidet med en ny stillings- og CV-database er startet.

NAV behandlet bortimot 3,5 millioner saker i 2017. De siste årene har NAV spesialisert saksbehandlingen av ytelsene våre. Det betyr at saksbehandlingen stadig blir mer effektiv, og kvaliteten i vedtakene ble styrket i 2017. Som et ledd i spesialiseringen må en del saksbehandlere lære seg nye fagområder, og det bidro til lange saksbehandlingstider den første delen av året. Det gjaldt særlig ytelser til enslig forsørger, foreldrepenger og uføretrygd.

NAV anmeldte trygdesvindel for 187 millioner kroner i 2017. Det var en nedgang i antall anmeldelser på om lag 10 prosent fra 2016, og anmeldt beløp er redusert med om lag 20 prosent. Det skyldes først og fremst innsatsen i 2014-15, som var ekstra høy på grunn av kontroll av arbeidsavklaringspenger.

Arbeidslivskriminalitet (a-krim) er et høyt prioritert område. Det er blant annet fattet vedtak om tilbakekreving av stønader for totalt 7,6 millioner kroner, og 28 personer er anmeldt for 11,3 millioner kroner.

Les mer i Aktiviteter og resultater, kapittel 3 i Årsrapport 2017.