Rapporter arbeidsinkludering

Evaluerings- og forskningsrapporter om arbeidsinkludering.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

 • Ut i arbeidslivet på egne premisser, Høgskolen i Buskerud, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Kognitiv svikt og arbeid, NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Veien inn i arbeidslivet. Lederes erfaring med inkludering av unge voksne med psykisk lidelse, Universitetet i Stavanger, fullversjon (pdf)
 • Rus, psykisk helse og inkludering i arbeidslivet, Kirkens Bymisjon Østfold, fullversjon (pdf)
 • Broer inn i arbeidslivet - elever med funksjonshemming i videregående utdanning, Nordlandsforskning, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Doorways - nye arbeidsmuligheter for personer med utviklingshemning, Karde AS, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Evaluering av FFOs brukermedvirkningsarbeid i NAV, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), evaluering gjennomført av AFI (pdf) - FFOs sluttrapport i kortversjon og fullversjon (pdf)
 • Overgang til arbeid? Oppfølgingsstudie av Veien inn i arbeidsmarkedet, Nordlandsforskning, kortversjon - fullversjon (pdf)

2012

 • MOLAS - modell for læring til arbeidslivet for personer med Asperger syndrom, NAV Arbeidsrådgivning Hordaland, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Overgangen mellom utdanning og arbeid for unge med nedsatt funksjonsevne, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Risiko og inkludering, Betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), kortversjon -fullversjon (pdf)
 • Gode intensjoner - holder det? En undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse, Rådet for psykisk helse, Evaluering gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (pdf)
 • Virksomme faktorer ved integrering av arbeidsrettet rehabilitering i psykisk helsevern, Nordlandssykehuset HF, kortversjon - fullversjon (pdf) 

2011

2010

 • Arbeidsrettede tiltak for unge med funksjonsnedsettelser. Kunnskapsoversikt, AFI, fullversjon (pdf)
 • Kunsten å være yrkesaktiv revmatiker, Revmatismesykehuset, fullversjon (pdf)
 • Et liv jeg ikke valgte. Om unge uføre i fire fylker, Agderforskning, kortversjonfullversjon (pdf)

2009