Rapporter interaksjon med brukere

Evaluerings- og forskningsrapporter om NAVs interaksjon med brukere. Oppfølging, brukermøter og saksbehandling er noen av undertemaene.

2017

2016

2015

2014

 • NAVs formidlings- og rekrutteringstjenester, AFI, fullversjon (pdf)
 • Helhetlig oppfølging av deltakere i Kvalifiseringsprogrammet - Evaluering av Helhetlig, prinsippstyrt, metodisk tilnærming (HPMT), HiOA, fullversjon (pdf)
 • Evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV, AFI - Delrapport 1 (pdf)
 • Arbeid i fokus - NAV-veilederes kompetanse om det nye arbeidslivet, Høgskolen i Lillehammer, fullversjon (pdf)

2013

 • Effektevaluering av Senter for jobbmestring, Uni Helse, fullversjon (pdf)
 • En ny rolle for NAV i fengsel - Evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring", AFI, fullversjon (pdf)
 • Evaluering av tilretteleggingstilskudd, SINTEF, fullversjon (pdf)
 • Oppfølging av sykmeldte - hjelper det? SINTEF, kortversjon - fullversjon (pdf)

2012

 • Arbeidsgiverlos - lederstøtte i arbeidet med psykisk helse på arbeidsplassen. Evaluering av forsøksordningen, AFI, fullversjon (pdf)
 • Evaluering av arbeidsevnevurdering i NAV, Proba samfunnsanalyse. Oppfølgingsrapport, kortversjon - fullversjon (pdf)
 • Evaluering av NAVs veilednings og oppfølgingsloser, Proba samfunnsanalyse, fullversjon (pdf)

2011

 • Evaluering av arbeidsevnevurderng i NAV, Proba samfunnsanalyse,kortversjonfullversjon (pdf)
 • Nye veier til arbeid? En studie av arbeidsrettede tilbud til personer med sammensatte bistandsbehov, Nordlandsforskning, kortversjonfullversjon (pdf)
 • Innvandrere i praksis - om et likeverdig tjenestetilbud i NAV, Fafo, kortversjonfullversjon (pdf)

2010

 • Arbeidsrettede tiltak ved helseplager og sykefravær - en kunnskapsoppsummering, IRIS, kortversjonfullversjon (pdf)
 • Evaluering av Bio og AMO i bedrift, Rambøll, fullversjon (pdf)